Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Z prosincového zastupitelstva města

Tímto chci doplnit článek uveřejněný v lednovém vydání ŠN pod názvem „Z rady a zastupitelstva města“ v bodě  ZM nesouhlasilo.

Zastupitelé ZPŠ-NEZÁVISLÍ podali návrh na projednání ZM, aby tajemník městského úřadu bezodkladně vyhlásil výběrové řízení pro obsazení funkce VEDOUCÍHO FINANČNÍHO ODDĚLENÍ na dobu určitou po dobu uvolnění Ing. Andrey Hlávkové pro výkon veřejné funkce.

Důvodem předložení tohoto návrhu byl náš nesouhlas s dalším nešvarem a to dlouhodobým neobsazením funkce vedoucího FO. Výkon této funkce jiným zaměstnancem úřadu považujeme za nezákonný, na což jsme upozornili vedení města na zářijovém zasedání ZM. Reakce vedení města byla taková, že funkcí vedoucího FO je pověřena referentka účetnictví p. Hanzelková, což je podle sdělení vedení města správné a ničemu neodporující. Až na náš písemný podnět  podaný RM v říjnu 2020 bylo následně toto „pověření“ p. Hanzelkové zrušeno.

K celé věci podal vyjádření i dozorový orgán Ministerstva vnitra České republiky, který nám dal za pravdu a uvedl, že „pověření“ výkonem funkce vedoucího úředníka je institutem, který zákon nezná a nahrazení řádného obsazení funkce vedoucího úředníka postupem podle zákona o úřednících ÚSC „pověřením“ jiného zaměstnance výkonem této funkce lze považovat za nepřípustné obcházení zákona.

V diskusi k tomuto bodu si koalice odhlasovala jeho stažení  z programu jednání ZM. Vedení města ještě podalo zastupitelům informaci, že výběrové řízení na vedoucího FO vyhlášeno nebude, funkce se nezruší a obsazovat se také nebude. Povinnosti vedoucího FO oddělení jsou po zrušení „pověření“ rozdělené mezi starostku města a úředníky FO. Že by snad měl někdo obavu z nové osoby  vedoucího FO?

Dále jsme podali k „Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku“ za komplex služeb odstraňování komunálních odpadů již podruhé návrh na úlevu ve výši 20% z celkové výše poplatku poplatníkovi, který v daném roce nedosáhne věku 19 let, nebo dosáhne věku 65 a více let. Ani tento návrh koalice nepodpořila.

Dlouhodobým neobsazením tabulkového místa funkce ved.FO je naše město v režimu samospráv RARITOU. Takováto RARITA, kdy je kontrola hospodaření města prováděna  privátním sektorem za úplatu a ne krajským úřadem  zdarma, je pro ZPŠ-NEZÁVISLÍ v rámci fungování dobré a transparentní samosprávy neakceptovatelná.

Dušan Krajčír, zastupitel za ZPŠ – NEZÁVISLÍ