Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Volební program 2022 – 2026

Změna pro občany – budeme prosazovat

 • Místo komisí, veřejná projednáni pro všechny občany! – Komise rady města se neosvědčily, namísto nich budeme prosazovat pravidelná veřejná projednáni s občany, kde se témata důkladně prodiskutuji s občany, a až pote je projednají orgány města.
 • Participativní rozpočet – občane budou moci navrhnout a hlasovat pro investice města.
 • Referendum v zásadních otázkách města – s cílem zabránit jakémukoliv nezdravě účelovému lobbingu v zastupitelstvu města jako např. prodej obecního majetku, záležitosti těžby v lomu, nová výstavba, doprava, větší investice apod.
 • Rovnocenné zastupitele – zapojeni všech bez ohledu na politickou příslušnost v zajmu města.
 • Politik nebo zaměstnanec, nikdy obojí – konec zvýhodňování ve Štramberku – nelze přihlížet, jak koalice zaměstnává ty, kteří ve volbách nebyli úspěšní, kdy jsou preferováni na úkor vzdělanějších a schopnějších.
 • Efektivní úřad vstřícný k občanům – konec arogantního jednáni vedeni města. Město má sloužit všem občanům bez rozdílu. Budeme hledat finanční úspory v provozu města jako např. kontrolu hospodaření obce provádět zdarma krajským úřadem, zrevidujeme náklady na právní služby, s plánovaným zrušením stavebního úřadu zvážíme zrušení funkce tajemníka úřadu, zajistíme revizi spotřeby elektřiny s odbornou firmou, zhasínání zbytečného osvětleni apod.

Změna v hospodaření s majetkem města budeme prosazovat

 • Efektivní využití majetku města – budeme hledat využiti pro budovy ve prospěch občanů namísto jejich okamžitého prodeje, jak se dělo v poslední době.
 • Peníze z Trúby zpět do areálu – areál se začal za našeho vedení zvelebovat, za poslední čtyři roky žádné další významné zlepšeni nenastalo.
 • Záchytné parkoviště na Novojičínsku a zklidnění dopravy přes město – konečně dotáhneme, co všichni slibují.
 • Koupaliště Libotín – budeme pokračovat v dořešení celého areálu komplexně na základě studie, kterou jsme nechali zpracovat včetně prvků pro volnočasové a sportovní aktivity s jeho všestranným rekreačním využitím.
 • Kompletní rekonstrukci náměstí a Národního sadu – připravíme k realizaci v závislosti na finanční kondici města, kterou nám zanechá současná koalice!
 • Správu a údržbu nemovitého majetku města – bez rozdílu bude probíhat v duchu péče řádného hospodáře.

Změna v pomoci občanům budeme prosazovat

 • Poradenskou i materiální pomoc v oblasti energií, potravinové soběstačnosti, reuse (opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí), swap (lokální výměna věcí mezi občany – nejšetrnější a nejúčinnější způsob ekologického získávání věci) a komunitního hospodařeni.

Změna ve zkvalitnění služeb pro občany budeme prosazovat

 • Městské poplatky – provedeme revizi současného systému poplatků za odpad s cílem optimalizace těchto plateb.
 • Snížení poplatků za odpad na polovinu pro seniory nad 65 let a děti do 18 let.
 • Zrušení poplatků za psy
 • Budeme usilovat o zavedení spravedlivého systému plateb za svoz odpadu stylem „Zaplať, kolik vyhodíš“. Podpoříme odpuštění poplatku za odpad jako podporu občanů v době „energetické krize“.
 • Dům s pečovatelskou službounávrat kvalitních služeb v režii města, zkvalitnění a rozšíření služeb i pro další potřebné občany.
 • Moderní technické služby a nabídka služeb pro občany – vybudování nového moderního zázemí dle námi iniciované studie na pozemcích v areálu bývalého statku s cílem rozšíření služeb pro občany města např. dovoz a rozvoz různých druhů materiálů, včetně skladování menšího množství (např. štěrku, písku), sečení trávy, štěpkování, drobné opravy charakteru stavebnictví, vodo-topo apod.

Změna v kultuře budeme prosazovat

 • Přiměřená nediskriminující kultura za rozumný peníz – plánování programu pro dané období bez dodatečného navyšování finančních prostředků s větším podílem spoluúčasti sponzorů a bez diskriminace spolků, kde působí naši političtí oponenti.

Změna v památkové rezervaci budeme prosazovat

 • Památková rezervace pro bydlení – moderní technologie všem – zrevidujeme podmínky MPR a územní plán tak, aby umožňoval pořízení moderních technologií jako je fotovoltaika, tepelná čerpadla apod., aniž by byla narušena specifická atmosféra MPR. Budeme hledat moznosti pro otevření nových technologii i pro objekty v ochranném pásmu MPR za přesně stanovených podmínek.

Změna pro rodiny s dětmi – budeme prosazovat

 • Zvyšování úrovně ZŠ a exkluzivity naší školy vyšší finanční podporou smysluplných záměrů, především finančně podpoříme individuální výuku na prvním stupni – max. 25 dětí ve třídě, jinak dělení na dvě třídy.
 • Přípravu rekonstrukce budov ZŠ a MŠ Zauličí.
 • Vybudování nových dětských hřišť např. lesního hřiště na Bílé hoře pro občany centra města, ve spolupráci s ŘK církví v areálu farní zahrady či v Národním sadu v rámci připravené obnovy.

Změna v těžbě na Kotouči budeme prosazovat

 • Nepodpoříme další prohlubováni lomu a budeme jednat o zmírněni vlivů těžby na obyvatele.
 • Budeme pokračovat ve vyjednávání bezpečnosti přechodu přes koleje na Kozině.

A na závěr rekapitulace – budeme prosazovat

 • Kompletní volební program 2022 – 2026
 • Nadále budeme usilovat o naplnění relevantních bodů našeho volebního programu 2018 – 2022