Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Volební program 2018 – 2022

Změna pro lokality


Změna pro centrum – budeme prosazovat

 • Přípravu kompletní rekonstrukce náměstí
 • Vybudování záchytného parkoviště, čímž eliminujeme dopravní zátěž náměstí
 • Zajištění obchodu s potravinami v centru města
 • Přípravu projektu multifunkčního domu ze Staré školy s umístěním městského úřadu a dalších služeb pro občany dle námi prosazeného účelu využití
 • Odkanalizování Trúby dle připravené dokumentace

Změna pro Libotín – budeme prosazovat

 • Vybudování vodovodu a kanalizace na Libotín dle připravené dokumentace s předpokladem k dalšímu rozvoji a povedeme jednání se společnostmi Kotouč Štramberk, spol. s r. o. a Innogy o možnosti spolufinancování tohoto projektu
 • Přípravu rekonstrukce areálu koupaliště včetně budovy dle provedené studie, budeme prosazovat odstranění nevzhledného oplocení a jeho náhradu širším nenásilným vymezením areálu a nastavením kontrolních mechanismů pro vstup návštěvníků koupaliště či restaurace
 • Budeme pokračovat v jednání s majitelem býv. lesní školky s cílem smysluplného využití

Změna pro Drážné – budeme prosazovat

 • Realizaci oprav chodníků dle připravené dokumentace
 • Zklidnění dopravy od Kopřivnice na Lichnov

Změna pro Pískovnu – budeme prosazovat

 • Modernizaci dětského hřiště
 • Zajištění izolační zeleně nebo protihlukové stěny oddělující areál statku a firmy Bamed od zóny bydlení s vybudováním lesoparku
 • Zachování zóny pro klidné rodinné bydlení bez parkování turistů

Změna pro Oční – budeme prosazovat

 • Ve spolupráci s Kopřivnicí zajištění zklidnění dopravy na komunikaci s preferencí pěší a cyklo dopravy
 • Legalizaci zpevněné plochy u bývalé oční léčebny na parkoviště pro automobily a vybudování stezky pro pěší z tohoto parkoviště na Trúbu
 • Budeme pokračovat ve spolupráci s majitelem areálu bývalé oční léčebny na propojení plánovaného bytového bydlení na infrastrukturu města

Změna pro Bařiny – budeme prosazovat

 • Realizaci řízeného přechodu pro chodce k MŠ a ZUŠ včetně chodníků dle připravené dokumentace na základě našeho návrhu
 • Zkvalitníme péči o zeleň a zimní údržbu reorganizací technických služeb
 • Zefektivníme pečovatelskou službu v DPS

Změna pro Kozinu – budeme prosazovat

 • Omezení rychlosti na 30km/h
 • Řešení přehlednosti dopravy – velké množství malých dětí, zajištění bezpečného přechodu dětí z lokality Bařiny do škol přes Kozinu.
 • Budeme pokračovat ve vyjednávání vedoucímu k řešení bezpečnosti přechodu přes koleje na Kozině

Změna v klíčových oblastech


Změna v komunikaci s občany – budeme prosazovat

 • Zavedení informačního systému pro požadavky občanů s napojením na web a mobilní aplikaci tak, aby se žádný požadavek neztratil a byla jasná okamžitá dostupnost stavu jeho řešení a zodpovědná osoba
 • Pravidelné video zpravodajství s krátkými zprávami o dění ve městě, budeme jednat o možnosti vysílání (např. kabelovou televizí apod.)
 • Budeme pokračovat v dlouhodobém přehledném transparentním plánování v rámci strategického a akčního plánu s možností okamžitého nahlížení občanů, tak jak jsme již zavedli
 • Budeme pokračovat v osobním kontaktu s občany v rámci veřejných setkání

Změny v bezpečnosti – budeme prosazovat

 • Zavedení systému pro snížení rychlosti vozidel v průtahu městem
 • Ve spolupráci s Kopřivnicí dořešení bezpečnosti chodců v křižovatce na Palárně
 • Zachování 24hodinové dostupnosti městské policie
 • Využití dotací na kamerový systém města

Změna pro podnikatele – budeme prosazovat

 • Rozvinutí spolupráce v rámci klubu podnikatelů – společné akce, zřídíme informační platformu pro turisty se zapojením podnikatelů v turist. ruchu
 • Podporu podnikatelů nabízející služby pro občany (kadeřnictví, lékárna apod.)

Změna pro cestující – budeme prosazovat

 • Efektivní veřejnou dopravy – vlastní mikrobus s řidičem pro kyvadlovou dopravu turistů, dopravu žáků do/ze ZŠ nebo jako senior TAXI)
 • Pokračovaní v obnově autobusových zastávek

Změna pro turismus – budeme prosazovat

 • Vybudování záchytného parkoviště pro turisty v lokalitě „Novojičínská“, které jsme připravili do územního plánu
 • Nepodpoříme parkování turistů v lokalitě „Pískovna“
 • Přípravu systému pro kyvadlovou dopravu do centra
 • Dokončení automatizace parkovišť pro turisty
 • Zajištění navigačního systému pro nová parkoviště s uvedením informačních tabulí o počtu dostupných míst a navigaci turistů ze záchytných parkovišť k významným místům ve městě

Změna technických služeb (TS) – budeme prosazovat

 • Kompletní reorganizaci technických služeb
 • Zvýšení počtu pracovníků jak dělnických tak kvalifikovaných (elektro, zedník apod.), rozšíření vybavení o kvalitní a využitelnou techniku
 • Nabídku volné kapacity pracovníků a strojů jako služby pro občany
 • Přípravu nového zázemí pro TS na získaných pozemcích v tomto volebním období v areálu bývalého statku s napojením na sběrný dvůr

Změna v investicích a majetku města – budeme prosazovat

 • Posílení úseku správy majetku a investic pro vyšší využití dotací a vyšší počet projektů např. přijetím projektového manažera
 • Přivedení optických sítí do všech lokalit včetně centra města
 • Vyhrazení financí pro pravidelné každoroční opravy cest a chodníků
 • Přípravu rekonstrukce budovy domu služeb odpovídající potřebám občanů města
 • Navážeme na analýzu stavu budov v majetku města, kterou jsme zpracovali

Změna pro kulturu a spolky – budeme prosazovat

 • Pro zajištění důstojného kulturního zázemí pro občany a místní spolky budeme usilovat o znovunabytí objektu Palárny do majetku města a jeho rekonstrukci.
 • Zachování tradičních akcí a pokračovaní v rozmanitosti nabídky kulturních akcí a rozšířením v areálu Trúby
 • Zvýšení finanční podpory spolků z rozpočtu města

Změna pro rodiny s dětmi – budeme prosazovat

 • Zvyšování úrovně ZŠ a exkluzivity naší školy vyšší finanční podporou smysluplných záměrů, především finančně podpoříme individuální výuku na prvním stupni – max. 25 dětí ve třídě, jinak dělení na dvě třídy
 • Přípravu rekonstrukce budov ZŠ a MŠ Zauličí
 • Vybudování nových dětských hřišť např. lesního hřiště na Bílé hoře pro občany centra města, ve spolupráci s ŘK církví v areálu farní zahrady či v Národním sadu v rámci připravené obnovy
 • Budeme pokračovat v podpoře volnočasových aktivit pro děti a mládež

Změna v těžbě na Kotouči – budeme prosazovat

 • Navýšení financí z rozpočtu města v rámci již prosazeného systému finančních kompenzací odstřelů pro občany
 • Nepodpoříme další prohlubování lomu

Změna v odpadovém hospodářství – budeme prosazovat

 • Snížení poplatku za odpad na polovinu pro seniory nad 65 let a děti do 18 let
 • Přípravu a realizaci vlastní kompostárny v blízkosti sběrného dvora, abychom pokryli Vaši potřebu odvozu BIO odpadu
 • Pořízení vlastních vratných kelímků s logem města
 • Zavedení motivačního systému pro občany – slevy z poplatku za odpad při třídění odpadu v rámci sběrného dvora
 • Analýzu pořízení vlastních svozových vozů na odpady popř. nabídneme volnou kapacitu pro okolní obce
 • Budeme pokračovat v kultivaci stanovišť pro kontejnery
 • Zrušení poplatku za psy pro seniory – zbytečná zátěž a administrativa s minimálním příjmem do kasy města

Změna pro patrioty – budeme prosazovat

 • Budeme pokračovat v obnově a péči o památky, památníky a památné hroby místních osobností
 • Rekonstrukci hřbitova dle projektové dokumentace a zajištění bezplatného parkování pro jeho návštěvníky