Změna pro Štramberk – NEZÁVISLÍ

Změna nespadne z nebe!

Redakční rada ŠN odmítla zveřejnit v květnovém vydání ŠN článek týkající se spoluodpovědnosti vedení města na ztrátě předkupního práva k areálu Arboreta

ZTRÁTA PAMĚTI  ANEB JA NIC, TO VŠICHNI OSTATNÍ.

Tak to je síla, co se čtenář ŠN i já osobně dovím ohledně mého článku s názvem Arboretum –  kostlivec z doby starostování Ing. Sochy po 28 letech“ (viz ŠN duben 2022)  k té skutečnosti, že  město Štramberk a jeho občané definitivně přišli o možnost jakkoliv v budoucnu ovlivnit změnu vlastnictví tzv. Arboreta.

Nestačím se divit, jak se snaží starostka města hlavního strůjce a podporovatele realizace Arboreta za město Štramberk, dlouholetého prvního polistopadového starostu města a kolegu ze  SNK pro občany Štramberka, vyvinit z tohoto „přešlapu“ tím, že za vše může bývalá místostarostka města paní Jindřiška Kundlová, která se bohužel již nemůže bránit a za svoji (ne)činnost) ve vedení města se současná starosta chce zbavit zodpovědnosti  tím, že za to může politické uskupení  ZPŠ NEZÁVISLÍ.

Jak ubohé. V duchu těchto proklamací lze předpokládat, že před komunálními volbami na podzim tohoto roku se může čtenář ŠN dovědět, že ZPŠ NEZÁVISLI byly ti, kteří prosazovali a upřednostnili realizaci Komunitního domu na úkor zpětného nabytí Palárny do svého vlastnictví, vehementně bez konzultací s koalicí prosazovali  zrušení DPS, sabotovali uspořádání veřejného projednání POPD 2022 s občany Štramberka atd., kdy opak je pravdou.

Původně jsem se již nechtěl vůbec k celé věci vracet, ale byl jsem k tomu vyzván řadou čtenářů ŠN, kteří si ještě události kolem prodeje městských pozemků p. Pavlíkovi pro vybudování Arboreta  dobře pamatují a vyjádřili podporu mému článku uveřejněnému v minulém vydání ŠN.

Takže svoji odpovědí chci doplnit článek starostky města k Arboretu a shrnu to ve sledu let, měsíců, dní a času v odrážkách:

  • v první řadě je přinejmenším tristní, že starostka  města  nedodržuje opakovaně  pravidla pro vydávání ŠN, které jsou mimochodem dílem koalice, ve které má SNK pro občany Štramberka výsadné postavení. S přihlédnutím k tomuto jevu, (a nejenom tomuto), je zřejmá absence ze strany starostky města pro fair play chování dle psaných i nepsaných pravidlech,
  •  na zasedání ZM v březnu 2022 na adresu bývalé místostarostky města Štramberka paní Jindřišky Kudlové starostka prohlásila, že za daný stav tj. že město Štramberk  a jeho občané  přišli definitivně  o možnost jakkoliv v budoucnu ovlivnit změnu vlastnictví Arboreta, je kromě paní Kundlové  spoluodpovědné taky ZPŠ NEZÁVISLÍ – nesouhlasím s touto fabulací vůči ZPŠ NEZÁVISLÍ,
  • v lednu 2019kdy ve vedení města již nebylo ZPŠ NEZÁVISLÍ, jsem se náhodně dověděl, že p. Pavlík (vlastník Arboreta) má značné finanční problémy a následně jsem zjistil z veřejně dostupných pramenů, že u pozemků Arboreta je v katastru nemovitostí poznámka „zástavního práva a exekuční příkaz“,
  • na komisi správy majetku konané dne 18. 2. 2019 –  jsem jako její člen  vznesl v souladu s Jednacím řádem této komise dotaz  na Radu města Štramberka, jak bude vedení města postupovat ve věci zástavního práva a exekučního příkazu uvaleného na pozemky Arboreta a jestli je vše zajištěno a provedeno v souladu s Kupní smlouvou? Tento dotaz jsem v písemné formě oproti podpisu předal předsedovi komise Ing. Monsportovi, co je součástí zápisu z konání této komise. Ještě na jednání komise se částečně k této věci  vyjádřil tehdejší  místostarosta města Ing. Šimíček tak, že o všem  vedení města ví, mají to pod kontrolou a jsou ve spojení s finančním úřadem v Havířově, ve prospěch kterého  svědčí jak zástavní právo, tak exekuční příkaz a bude si to hlídat. Od RM jsem do dnešního dne na svůj dotaz v této věci žádnou odpověď nedostal,
  • V  průběhu roku 2019, byl v dražbě vedenou finančním úřadem zpeněžený(prodaný) jeden z  pozemků v k. ú. Štramberk, patřící p. Pavlíkovi. Nejednalo se o pozemek, který byl součástí Arboreta,
  • dne 20. 2. 2020 jsem ve 22,00 hod. náhodou nahlédl přes internet na stav exekuce pozemku Arboreta, kde mě vyděsila nová poznámka, že probíhá řízení o změně vlastníka pozemků Arboreta. Ještě téhož dne ve 22,53 hod. jsem emailem požádal starostku města o krátkou konzultaci následujícího dne, co bylo starostkou akceptováno,
  • tato konzultace se uskutečnila dne 21. 2. 2020 v 10,00 hod., kde paní starostka města přiznala, že o  řízení převodu vlastnického práva k Arboretu zahájeného katastrálním úřadem v Novém Jičíně nic neví a tudíž bude muset začít urychleně konat. Tato konzultace proběhla pouze mezi mnou a starostkou a za poskytnuté informace o zahájení řízení o změně vlastníka Arboreta mi  poděkovala. Paní starostka ve své reakci na můj článek v minulých ŠN uvedla s odkazem na vyjádření JUDr. Přibylové, že  v době po 21. 2. 2020  bylo pozdě cokoliv činit pro uplatnění předkupního práva k Arboretu ve prospěch města bez souhlasu p. Pavlíka. Do té doby však město souhlas p. Pavlíka nepotřebovalo. Tedy v době od 18. 2. 2019 do února 2020, kdy byly pozemky Arboreta  zástavně a exekučně zajištěny a město nepotřebovalo souhlas p. Pavlíka k předkupnímu právu, bylo jenom  současné vedení města legitimní přijmout aktivní opatření k předkupnímu právu k Arboretu ve prospěch města Štramberka.

Závěr ať si udělá každý sám. Obsahem tohoto článku i když je velice dlouhý, plním mimo jiného taky přání těch čtenářů ŠN, kteří mě o to požádali.                                                                                                 

Dušan Krajčír, zastupitel za ZPŠ – NEZÁVISLÍ