Vítáme Vás na stránkách
Změna pro Štramberk - NEZÁVISLÍ

"Změna nespadne z nebe!

14. 01. 2020

Koalice vystavila Palárně definitivně červenou

Slibně se rozvíjející akce ohledně znovunabytí objektu Palárna do vlastnictví města ,která měla po dobu tří zasedání ZM včetně prezentace o budoucím využití Palárny provedenou ing.arch.Kotupasem, podporu napříč politickým spektrem, skončila po bouřlivém prosincovém mimořádném ZM dne 5.12. tak,že koalice se svým hlasováním přiklonila na poslední chvíli k lacinému zdůvodnění a doporučení finančního výboru a to odstoupit od této akce a peníze ve výši 5 mil.Kč použít na opravu koupaliště. Žádné jiné alternativy ohledně koupě Palárny finančním výborem ( ve složení Ing. Halamík, Ing.David, Ing. Podolský, Ing.Socha a Ing. Hajník) zastupitelstvu města předloženy nebyly. Na řádném zasedání ZM dne 18.12. jsme předložili jako opozice návrh nadále jednat ohledně koupě Palárny s jeho vlastníkem s možností alternativní úhrady kupní ceny (splátkově) s čím předběžně vlastník souhlasil. Nechtěli jsme dopustit, aby toto strategické místo přešlo do vlastnictví jiného subjektu s nepředvídatelným využitím,než do vlastnictví města Štramberka.Tento náš návrh koalice opakovaně definitivně odmítla.Takovéto turbulentní hlasování koalice nesvědčí o jejím koncepčním přístupu, spíše to zavání politikařením co je ke škodě občanů města. Už podruhé se na úkor Palárny řeší problémy města. V r.1993 to byl její prodej v souvislosti se zadlužením města za částku 2,3 mil.Kč (v dnešní době je tato částka= kolem 6,5 mil.Kč a znovunabytí bylo v současné době domluveno na částku 5 mil.Kč.).Tento zpětný odkup v r.2019 by byl v náš prospěch min.v částce 1,5 mil.Kč. Ve druhém případě v roce 2019 v důsledku havarijního stavu koupaliště vzhledem k jeho poslední nedostatečné celkové rekonstrukci. Jsem toho názoru, že i přes na poslední chvíli odůvodňované finanční výhrady vedení města ke koupi Palárny (přitom možnost získání dotace až 60% nákladů) a to z důvodů opakované celkové rekonstrukce koupaliště by při troše vůle vládnoucí koalice město,které je v dobré finanční kondici uneslo i koupi Palárny. Jenom chtít a jak se praví, kdo chce hledá způsob, kdo nechce hledá důvod.
17. 12. 2019

Návrhy usnesení předložené ZPŠ – NEZÁVISLÍ na 9.zasedání ZM:

1. Návrh změny usnesení „ ZM schvaluje akční plán města Štramberka 2019-2022 ke dni 10.12.2019“. Důvod: Předložený dokument splňuje formální náležitosti kladené na Akční plán dle požadavků Strategického plánu v termínech a odpovědných osob, co do současné doby obsahem tkzv. Akčního plánu nebylo. 1.V sekci Investice a opravy změnit ve textu Spracování studie pro vybudování areálu TS na pozemcích v Pískovně termín záměr na rok 2020 2.Životní prostředí a odpadové hospodářství změnit v textu Estetizace míst na tříděný odpad – zpevněná stání pro kontejnery termín záměr na rok 2020. 3. V sekci komunikace,doprava a parkování doplnit „úprava chodníku od parkoviště U Očního směrem na Trúbu“. Důvod : na komisi rozvoje dne 2.9.2019 Komise RM rozvoje a investic přijala usnesení ve znění„zadat projekt úpravy chodníku směrem od parkoviště U Očního na Trúbu“.Dále k tomu komise požaduje hlasováním 8 -0- 0 doplnit do Akčního plánu studii na realizaci úpravy chodníku od parkoviště U Očního směrem na Trúbu.Jedná se o odlehčení pohybu osob z parkoviště u Očního přes frekventovanou část města směrem na Trúbu,resp.centrum města.Při předložení tohoto návrhu na zasedání ZM v září 2019,tento návrh nebyl přijat s odůvodněním Ing.Hlávkové cituji“Ing.Kramoliš přednesl tento návrh.Aktualizace Akčního plánu je na programu prosincového zasedání ZM.Na RM bylo schváleno,že se tato záležitost přesune na prosinec“. Schváleno za pomoci hlasů zastupitelů koalice. Tímto jim děkujeme za podporu našich návrhů. 3.Návrh usnesení : V čl.4 Sazba poplatků doplnit bod „e“ ve znění : Osoba starší 65 let, která je přihlášená ve městě Štramberk v RD s přilehlým pozemkem min. 100m2 poplatek ………………… 0. Stejné znění zapracovat jako doplnění do čl.6 – osvobození a ůlevy Důvod : Kdo má psa doma je předpoklad znečištění veřejných prostor minimální a nepotřebuje vybavení na sběr exkrementů v režii města. Koalice náš návrh nepodpořila. 3.Návrh usnesení Budoucí využití areálu „PALÁRNY“. I. Zastupitelstvo města ruší : usnesení /8/ZM/ římská III. Ze dne 5.12.2019,kterým zastupitelstvo města schválilo zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2020 finanční částku ve výši 5 mil.Kč na realizaci investiční akce „Oprava koupaliště Libotín ve Štramberku“. II. Zastupitelstvo města schvaluje do návrhu rozpočtu na rok 2020 finanční částku ve výši 2,5 mil.Kč na investiční akci „Oprava koupaliště Libotín ve Štramberku“ a částku 2,5 mil.Kč. na nákup pozemku parc.368 o výměře 2057m2,zastavěné plochy a nádvoří,včetně všech jeho součástí a příslušenství, a to mimo jiného stavby budovy č.p.167,stavba občanského vybavení, stavby garáže bez čp/če, vedlejších staveb bez čp/če, studny, venkovních úprav,trvalých porostů a pozemku parc.č.369 o výměře 1072 m2,ostatní plocha ( sportoviště a rekreační plocha) včetně všech jeho součástí a příslušenství,vše v obci a katastrálním území Štramberk,LV č.2875. III. Zastupitelstvo města ukládá starostce města úkol, pokračovat v jednání s vlastníkem pozemku parc.368 o výměře 2057m2,zastavěné plochy a nádvoří,včetně všech jeho součástí a příslušenství, a to mimo jiného stavby budovy č.p.167,stavba občanského vybavení, stavby garáže bez čp/če, vedlejších staveb bez čp/če, studny, venkovních úprav,trvalých porostů a pozemku parc.č.369 o výměře 1072 m2,ostatní plocha ( sportoviště a rekreační plocha) včetně všech jeho součástí a příslušenství,vše v obci a katastrálním území Štramberk,LV č.2875 o podmínkách odkupu těchto nemovitostí s nalezením společné dohody na alternativním způsobu úhrady kupní ceny (např.rozdělení splátek na období). Termín splnění : Březnové zasedání ZM Předkladatel : Mgr. Milan Hanzelka Zpracovatel : Mgr. Dušan Krajčír, Mgr. Milan Hanzelka - Změna pro Štramberk NEZÁVISLÍ Text důvodové zprávy : ZM na svém jednání dne 18.9.2019 schválilo záměr nabýt do vlastnictví města Štramberka pozemek parc.368 o výměře 2057m2,zastavěné plochy a nádvoří,včetně všech jeho součástí a příslušenství, a to mimo jiného stavby budovy č.p.167,stavba občanského vybavení, stavby garáže bez čp/če, vedlejších staveb bez čp/če, studny, venkovních úprav,trvalých porostů a pozemku parc.č.369 o výměře 1072 m2,ostatní plocha ( sportoviště a rekreační plocha) včetně všech jeho součástí a příslušenství,vše v obci a katastrálním území Štramberk,LV č.2875 a uložilo úkol starostce města připravit sml. o sml.budoucí kupní na výše uvedené nemovitosti. Dne 25.11.2019 FV na svém jednání projednal návrh rozpočtu na rok 2020 a doporučil ZM nezapracovávat do výdajové části rozpočtu pro rok 2020 potřebné finanční zdroje na koupi areálu PALÁRNA ve výši 5 mil.Kč. s odůvodněním,že současné době není prioritou města utrácet peníze na pořízení nového majetku s nejasným, smysluplným využitím. FV navrhuje přesunout 5 mil.Kč určené v rozpočtu na koupi PALÁRNY na provedení opravy koupaliště. Jinou alternativu jak splnit usnesení zastupitelstvu města nebylo finančním výborem zastupitelům na mimořádném zastupitelstvu města dne 5.12.2019 předloženo.Studie vypracovaná Ing.Arch.Kotupasem říká,že lokalita „Palárna“ je v analýze posouzena z několika hledisek.Z hlediska územního plánu území vyhovuje doporučenému využití (všichni zastupitelé tuto studii znají, byla prezentována autorem na jednání ZM 19.6.2019 bez připomínek).Historické město,hojně navštěvované turisty se potýká také s nedostatkem parkovacích míst.Po celkovém zvážení „vysokého urbanistického i architektonického potenciálu“ dané lokality bylo doporučeno lokalitu využít a objekt koupit.podstatný rys,který důležitost lokality je,že se jedná o určitou vstupní bránu do města. Tím bylo dáno stanovisko nezávislé osoby k projektovému záměru přijatému na březnovém ZM,které vyznělo pro koupi areálu PALÁRNA.V souladu s tímto závěrem, koupit areál Palárna, také znělo i usnesení ZM se zadáním úkolu k budoucí smlouvě kupní. Odhadní cena areálu PALARNA byla stanovena znaleckým posudkem na cenu 6,5 mil.V současné době je domluvena cena 5 mil.Kč. Sdílíme souhlasné stanovisko s Ing.arch.Kotupasem,že je potřeba areál PALÁRNA koupit v r.2020 do vlastnictví města a to dříve, než se najde někdo jiný. Nedopusťme , aby o areálu PALÁRNA rozhodoval teď a v budoucnu někdo jiný než město Štramberk, jako se to stalo s prodaným obecním pozemkem v Pískovně před mnoha lety, který by město teď ke svému rozvoji bytostně potřebovalo. Město nutně do budoucna potřebuje záchytná parkoviště pro turisty jak od Nového Jičína, tak ze směru od Kopřivnice, Veřovic, Frenštátu pod Radhoštěm. Z tohoto hlediska je poloha, vzdálenost od centra i možnost stavebních úprav v areálu ideální. V případě varianty revitalizace kulturního domu, vznikne důstojný prostor pro spolkovou činnost i akce města, který zde v minulosti ke spokojenosti všech generací byl (plesy, koncerty, školní akademie, zastupitelstva, atd.), se snadným parkováním pro účinkující i hosty, což je na náměstí dlouhodobý obrovský problém. Také je dobré pamatovat na blízkost domu služeb a DDM, jehož návštěvníci mají po stavebních úpravách komunikace rovněž problém s parkováním. V neposlední řadě město koupí areálu Palárny rozptýlí obavy občanů žijících v dané lokalitě z možných rizik při prodeji objektu do rukou „neznámých podnikatelů, nebo investorů“. Vzhledem k nečekaným závěrům ZM a přijatému usnesení nezapracovávat návrhu rozpočtu města na rok 2020 částku 5 mil.Kč na koupi tohoto areálu Palárna jsme kontaktovali majitele tohoto areálu a seznámili jej se závěry a usnesením přijatým ZM dne 5.12.2019 co jej nemile překvapilo a je v rozporu ,co měl od vedení města do té doby deklarováno. Byl požádán,jestli by byl ochoten i po tomto všem nadále jednat s městem Štramberk ve věci prodeje areálu Palárna a přistoupit na případné alternativní formy úhrady. K tomuto návrhu se vyjádřil v duchu,že má velice vřelý vztah k městu Štramberk, sám nechce aby tento areál získal někdo jiný než město Štramberk a je ochoten v co nejkratší době pokračovat v jednání s vedením města v této věci a nebrání se přistoupit i na alternativní formu úhrady za tento areál ze strany města. Na základě těchto skutečností navrhujeme oněch 5 mil.Kč ,které měli být vyčleněny na základě usnesení ZM ze dne 18.9.2019 v rozpočtu na rok 2020 por koupi areálu Palárna a pak následně toto usnesení zrušeného usnesením ZM konaného dne 5.12.2019 s přesunutím celé částky 5 mil.Kč z koupi Palárny na opravu koupaliště v Libotíně navrhujeme KOMPROMIS.I když do současné doby nebyla zastupitelům města předložená celková koncepce opravy koupaliště na Libotíně,jsme si vědomi důležitosti této opravy, ale také jsme si vědomi důležitosti možnosti nabytí strategického pozemku o celkové výměře 3129 m2 - areál Palárna do vlastnictví města dalším jednáním udržet partnerské vztahy mezi městem a prodávajícím. Stanovenou částku 5 mil.Kč v návrhu rozpočtu na opravu koupaliště snížit na částku 2,5mil.Kč as na koupi areálu vyčlenit v návrhu rozpočtu na rok 2020 2,5 mil. Kč,co by byla startovací čára pro jednání s vlastníkem areálu PALÁRNA o alternativním způsobu úhrady při koupi tohoto objektu. Palárna Ještě na okraj se vrátím k mimořádnému jednáni ZM ohledně zrušení úkolu pro pro IngHlávkovou uzavření sml.o sml.budoucí na koupi atreálu Palárna. Vážení zastupitelé jsem si jist smysluplnosti úkolu uloženého starostce města ohledně uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na objekt Palárny,kterou jsme v září schválili 14 hlasy zastupitelů a následně na mimořádném zasedání ZM v prosinci hlasy koalice zrušili. Z prohlášení Ing.Šimíčka jako předkladatele, zpracovatele a schvalovatele návrhu zrušit tento úkol zadaný Ing.Hlavkové dovolím si citovat že: „nesmyslné úkoly se neruší“ lze samozřejmě dovodit smysluplnost tohoto úkolu. Tím nesmyslným úkolem myslel úkol uložený jemu jako místostarostovi ohledně zjištění podmínek a potřebných náležitostí pro odpis zásob nerostných surovin v katastru Štramberka.Toto hodnocení je výsměchem nám všem, kteří jsme pro tento úkol ohledně Kotouče a jeho budoucnosti hlasovali za souhlasného potlesku velkého počtu přítomných občanů v sále KD.Tímto svým výrokem jenom potvrdil, že úkol pro Ing.Hlávkovou ohledně uzavření sml.o sml.budoucí kupní na objekt Palárna byl Smysluplný. Ať si tento výrok přeberou koaliční zastupitelé sami. Jsem přesvědčený o tom, že toto zastupitelstvo disponuje daleko vyšším IQ než je IQ houpacího koně. Příspěvek přednesený zastupitelem ZPŠ-NEZÁVISLÍ na posporu koupě areálu Palarna Vážení zastupitelé, k předloženému návrhu bych chtěl doplnit něco málo skutečností k nedávné historii objektu Palárna. V době, kdy ještě Palárnu vlastnil tehdejší n.p.VŽKG, byla jak již odeznělo v návrhu, centrem společenského života občanů Štramberka včetně domovského sídla divadelníků a štramberské dechovky. Dle sdělení dnes již zesnulého pana Hejtmačíka,který byl v té době správcem tohoto objektu, tak tam bylo kolem r.1988 za nemalé finanční náklady zmodernizované technické zázemí jeviště. Po roce 1989 n.p.VŽKG tento objekt „zadarmo“ převedl do majetku města Štramberka a ZM s tímto převodem zřejmě souhlasilo. Jsem přesvědčený o tom, že tento objekt byl národním podnikem VŽKG převedený do majetku města v dobré víře, že tento bude nadále sloužit občanům města Štramberka k účelu, ke kterému byl určený a to nehledě k tomu,že většinu zaměstnanců tohoto podniku po dlouhá léta tvořili občané Štramberka. V roce 1993,vzhledem k nedobré finanční situaci, se město Štramberk a tehdejší ZM rozhodlo tento DAR městu ,objekt Palárny prodat (i když všichni zastupitelé nebyli pro tento prodej).Prodejem město získalo částku 2,3mil.Kč.V současné době po započtení inflace se tato částka rovná dnešní částce kolem 7 mil.Kč. Jsem toho názoru, že když už nic jiného, získání pozemku o výměře 3 129 m2 u tkzv. vstupní brány do Štramberka za cenu 5 mil.Kč (kdy finanční užitek z prodeje v r.1993 k dnešnímu přepočtu činí něco kolem 7 mil.Kč ) je více nežli lukrativní- cenově výhodný zpětný odkup. S odstupem času 26 let po tomto prodeji vyvstává hodnocení s potřebou chybějícího společenského zařízení odpovídající 21.století, mimo jiné také záchytných parkovišť. To byl také jeden z důvodů proč Štramberská dechovka ve Štramberku skončila, přemístila se do Příbora, kde jim město Příbor vytvořilo pro existenci tohoto souboru odpovídající podmímky dnešním požadavkům doby a mimo jiné město Příbor koupilo Katolický dům,který celkově zrekonstruovalo na moderní kulturní stánek pro své občany.Tkzv. bývalá štramberská dechovka je dnes Lašský dechový soubor,který má ve Štramberku podle OR jenom sídlo. Protože všechno se vším souvisí, musím zde také vzpomenout to, že aktuálně řešíme také nedostatek parkovacích míst pro návštěvníky našeho města. V souvislosti s tím je předmětem kritiky také darování městského pozemku(za 1 Kč) o výměře 1318 m2 MUDr.Gilarové na ulici Nádražní, pro výstavbu zdravotního střediska, které se do dnešního dne neuskutečnilo. Navrácení těchto pozemků v případě neuskutečnění tohoto záměru městem ošetřeno nebylo. Navíc je tento pozemek opakovaně předmětem exekučního prodeje a v současné době zajištěny finančním úřadem , stejně tak jako pozemky Arboreta o výměře 75 446m2. Co bude po prodeji areálu Očního nikdo neví.Zatím 5 let pustne a jedná se o 1 463m2 zastavěné plochy a 4766 m2 ostatní plochy. V souvislosti s pozdější výstavbou RD v areálu Pískovna a pro současné potřeby města byl nešťastný a neprozíravý krok města vytýčit uprostřed celistvého městského pozemku část o velikosti 2900m2 a tuto prodat firmě BANET k účelu, který je tam v současné době provozovaný. Neopakujme nepředvídatelnost minulosti, možná učiněnou i v dobré víře a nehleďme jenom na současnost a na sebe, ale buďme oproti našim předchůdcům zodpovědnější a prozíravější do budoucna. Vážení zastupitelé, mysleme prosím ve věci Palárny na budoucí generace a Vy mladší na své děti a zajistěte jim teď, kdy to je možné prostory pro další rozvoj města ať už se naši nástupci rozhodnou jakkoliv. S přihlédnutím k tomu a vůči budoucím generacím (které zde nejsou, jsou ještě ve školkách,ZŠ na SŠ) Vás žádám vážení zastupitelé napříč politickým spektrem o podporu předneseného návrhu. Děkuji za pozornost. Koalice opětovně náš návrh nepodpořila a převálcovala jej jedním svým hlasem. Tímto se sama sobě vysmála předešlým svým souhlasným stanoviskům a také přiajatému usnesení o záměru nabýt do vlastnictví areál Palárna,který tímto nepřímo , ale úplně POHŘBILA.
09. 12. 2019

Koalice dala Palárně červenou

Fiaskem skončilo shodné a ve všech případech značně většinové hlasování zastupitelů města Štramberka napříč politickým spektrem s majitelem Palárny ve věci znovunabytí objektu Palárna do svého vlastnictví , které trvalo 8 měsíců.Po dvou vstřícných jednáních ZM a všech zainteresovaných subjektů, na třetím konaném jednání v září dospěli zastupitelé svým usnesením a úkolem pro starostku města k závěrečnému řešení, znějícím v uložení úkolu starostce města vypracovat sml.o budoucí sml.kupní mezi městem a vlastníkem Palárny a zapracovat do rozpočtu města na rok 2020 částku 5 mil Kč na koupi Palárny. Proč toto zdárné jednání napříč politickým spektrem a prodávajícím skončilo fiaskem?Na poslední chvíli před splněním tohoto úkolu dne 25.11.2019 doporučil finanční výbor(FV) celou tuto částku 5mil.Kč přesunout na opravu koupaliště v Libotíně,aniž by FV jako iniciativní a kontrolní orgán doporučil ZM jiné alternativní řešení,jak dostát splnění úkolu k Palárně.Ještě v ten den bylo oznámeno konání mimořádného ZM s návrhem usnesení zrušit úkol pro starostku města,nechválit částku na Palárnu a tuto převést na koupaliště.To,že je koupaliště neprovozuschopné by mělo být známo FV od dubna t.r. a od března t.r.také záměr o koupi Palárny.Do dnešního dne nikdo neví celkové náklady na opravu koupaliště.Za celou tuto dlouhou dobu nedal FV jako iniciativní orgán ZM(ve složení Ing. Halamík, Ing. David, Ing.Podolský, Ing. Socha a Ing.Hajník)ve věcech Palárny a koupaliště zastupitelstvu města žádné stanovisko, nebo jakékoliv doporučení.Opozice je toho názoru,že doporučení FV je v rozporu s námětovou studii vypracovanou Ing.arch Kotupasem, na základě které ZM pokračovalo v záměru koupě Palarny a nastolení opravy koupaliště na poslední chvíli,bez znalosti konečné ceny opravy je zástupný problém FV zavánějící politikařením. Co dělalo vedení města od dubna 2019,kdy se rozhodlo o uzavření koupaliště, že do dnešní doby nepředložilo ZM žádnou studii, nebo projekt opravy koupaliště a nechali akci Palárna dojít tak daleko? Na zasedání ZM dne 18.12.2019 předložíme formou usnesení návrh s alternativní možností řešení opravy koupaliště a také koupě Palárny. Jedná se o strategické místo a nechceme dopustit,aby Palárna přešla do vlastnictví jiného subjektu s nepředvídatelným využitím, než do vlastnictví města Štramberka.
18. 11. 2019

Dobrá věc pro budoucí zdravější život ve městě se zdařila

Mimořádné ZM se neslo v tvůrčím duchu připomínek občanů,zastupitelů,RM a projevem člena petičního výboru k tématu,které uvedu srozumitelně pro všechny občany a to záměru„Výstavby nové cementárny“v katastru obce Štramberk, kdy o jejich přijetí rozhodlo ZM usnesením navrženým RM ve shodě. Také byl ZM schválený náš návrh usnesení ve znění„ZM NESOUHLASÍ s realizací záměru LB CEMIX s.r.o.“,kterým ZM navenek upřesňuje znění usnesení navržené RM.Pro toto usnesení hlasovalo celkem 13 zastupitelů, proti hlasoval Ing. Monsport.ZPŠ-NEZÁVISLÍ má jako jediný politický subjekt zastoupený v ZM Štramberka ve svém volebním programu v oblasti těžby na Kotouči mimo jiného jasně uvedeno,„že nepodpoříme další prohlubování lomu“,takže náš postoj k této věci je veřejnosti a všem politickým subjektům známý.Ovšem až do zasedání ZM a následném hlasování koaličních zastupitelů byl pro nás a myslím,že i veřejnost oficiální postoj koaličních politických subjektů k výše uvedenému záměru a to i přes jeho veřejnou prezentaci korporací LB Cemix s.r.o. dne 4. 11. 2019 nečitelný. V návaznosti na naši strategii v této oblasti, která spočívá v eliminaci budoucích snah o prohloubení a rozšíření důlní činnosti s cílem jednou pro vždy vyřešit celou věc a to tak,že nerostné suroviny Kotouče budou odepsány ze zásob státu,jsme podali ZM ke schválení návrh úkolu pro místostarostu ve znění:„Místostarosta města zjistí a doloží všechny podmínky a náležitosti potřebné pro realizaci odepsání zásob nerostných surovin nacházejících se v katastru obce Štramberk“. Pro tento úkol hlasovalo 11 zastupitelů, proti byl Ing. Šimíček, který má úkol splnit a Ing. Monsport.Ing. Hlávková se hlasování zdržela.Pro pravidelného komentátora mých příspěvků uvádím, že tento je vedený v rovině politických subjektů ZM,ne vedení města. Souhlas s tímto článkem je podpořený našimi členy. Zastupitel města za ZPŠ NEZAVISLÍ Mgr.Dušan Krajčír
10. 11. 2019

Vedení města ukázalo seniorům vztyčený prostředníček !!!

Po téměř 30 letech zásluhou současného vedení města v tichosti končí pečovatelská služba pro seniory ve Štramberku. Ta byla vykonávána od roku 1992 především v bytovém domě na Bařinách (bývalá svobodárna) a pro občany bydlící v okolí. Důvody, ať jsou jakékoli, nemohou převýšit důležitost, kvalitu a lásku, se kterou byla vykonávána, zvlášť když ekvivalentní náhradu nemáme. Z nezávislého poradenského zdroje máme informaci, že praxí obcí je aktuálně spíše služby pro občany zkvalitňovat i za cenu vyšších nákladů obce a především z důvodu možnosti si stanovovat rozsah služeb, které budou poskytovány. To lze nejsnadněji, pokud služba spadá přímo pod obecní úřad. Žádná z volebních stran neprezentovala rušení či úspory v oblasti péče o seniory, spíše naopak se všichni chtěli zasloužit o zlepšování. Proč se má nyní starat pouze opozice o plnění předvolebních slibů? Ptal se někdo občanů, kteří službu využívají, jak klíčová je pro jejich život? Upozorňuji, že zrušením současného systému se rozsah služeb poskytovaných seniorům významně sníží, řada služeb se zruší úplně a bude se poskytovat tzv. na úkon s časovým plánem, z čehož je zřejmé, že se komfort výrazně sníží. Rozhodně zde nadále nebude pracovník na plný úvazek. Dále je třeba zdůraznit, že rozsah služeb, které jsou v současné době poskytovány, nespadá pod služby poskytované organizacemi sociálních služeb (např. Charitou), podle nich je řada ve formě pomoci, kterou má běžně poskytovat rodina. Co ale, když tento člověk rodinu nemá nebo není k dispozici? Vedení města propustilo pečovatelku paní Ludmilu Kociánovou, a to dříve než zajistilo odpovídající náhradní řešení, služba je údajně nespravedlivá k občanům, kteří ji nevyužívají. Věřili byste? Štramberk má pro naše seniory kvalitní nadstandardní službu s přidanou hodnotou a s osobním lidským přístupem. Město by ji mělo zachovat a směřovat ke zkvalitnění, mělo by si vážit lidí, kteří ji chtějí vykonávat. Členové a zastupitelé za Změnu pro Štramberk – NEZÁVISLÍ vyzývají Radu města a všechny koaliční funkcionáře, aby rozhodnutí Rady města přehodnotilo a aby služba ve stejném rozsahu zůstala zachována. Prosím také všechny reagující, že nás nezajímají argumenty, proč to nejde, neboť víme, že cesty existují, jen je třeba je hledat a vidět. Stejně jako jiní profesionálové se nejspíše nedočká vděku, dovolte, abych paní Ludmile Kociánové poděkoval za její práci, takové lidi bychom měli platit zlatem, ne se jich zbavovat. To však vedení města s absencí sociálního cítění a lidského přístupu zcela jistě nepochopí. Za Změnu pro Štramberk – NEZÁVISLÉ a řadu seniorů nejen z DPS Dr. David Plandor
16. 10. 2019

Opozice a 6.zasedání ZM

Na 6. zasedání ZM se nám podařilo jako konstruktivní opozici za podpory zastupitelů koalice prosadit řadu návrhů. Konkrétně se jednalo o přijetí úkolu pro starostku a to připravit smlouvu o budoucí kupní smlouvě na objekt a pozemky tkz. PALÁRNA, včetně zapracování potřebných finančních zdrojů do výdajové části rozpočtu pro rok 2020. V tomto případě až na místostarostu, který byl proti, hlasovali opoziční a koaliční zastupitelé ve shodě. Dále byl v souvislosti s nedodržením kontinuity současné RM s usnesením minulé RM a zářiovým usnesením komise rozvoje, investic a dopravy ohledně další perspektivy budovy č.18 (Stará škola) přednesený Dr. Plandorem návrh, že si ZM vyhrazuje pravomoc rozhodnout o budoucím využití budovy č.p. 18 (Strará škola) na základě zpracované studie. Tento náš návrh byl ZM díky podpoře 3 zastupitelů za SNK pro Štramberk a 1 za KSČM přijatý. Také byly schválené opozicí přednesené připomínky k Jednacímu řádu výborů ZM. Závěrem zasedání ZM jsem využil svého práva vznášet na orgány obce připomínky; moje připomínka se týkala úkolování vedoucího úřadu, tj. tajemníka, v oblasti investic a dotací. Zákon to sice připouští, ale není na místě, že vedení města do své spoluodpovědnosti v oblasti dotací a investic zapojuje taky i vedoucího úřadu, který je v tomto směru úkolovaný starostkou nad rámec svých pracovních povinností. Bylo by vhodné, aby starostka napříště vedoucího úřadu v tomto směru přestala úkolovat a nechala jej, ať si raději zvyšuje svoji odbornou způsobilost pro výkon zastávané funkce. Proto jsem navrhl, aby veškeré činnosti v oblasti dotací a investic vykonával uvolněný místostarosta, který má mimo jiného ve své pracovní náplni plnit úkoly samosprávné agendy města v oblasti investic a dotací“, za co, na rozdíl od tajemníka, pobírá mzdu a ne zanedbatelnou.
Mgr. Dušan Krajčír – zastupitel za ZPŠ-NEZÁVISLÍ
20. 09. 2019 Zadání studie Staré školy předložená místostarostou Ing. Václavem Šimíčkem - vlastní zadání označeno žlutě, jedná se o 1641 znaků ;-) Komise rozvoje, jejíž členové jsou ze všech politických uskupení včetně odborníků, toto označila jako nedostatečné, doporučila radě města neschválit a dopracovat, přesto rada vzápětí vše schválila jako závazný dokument. Posuďte sami zde
12. 09. 2019

Stará škola podle slohové práce žáka páté třídy

Budoucí využití budovy Staré školy na náměstí vedlo v minulém volebním období k široké bouřlivé diskusi. Bylo velmi těžké najít oblast, pro kterou by se budova nejlépe hodila, někdo by tam rád viděl domov důchodců, jiní prostory pro kulturní činnosti, mateřskou školu apod. Změna pro Štramberk vzhledem k rozsahu a charakteru budovy od počátku navrhovala vybudování multifunkčního domu s městským úřadem a službami pro občany, budova by tak byla maximálně a optimálně využita i s ohledem na náklady na energie, které jsou velmi vysoké a v situacích, kdy není kvalitně vytápěna, chátrá. Téma Staré školy se minulé čtyři roky důkladně probíralo hned v několika komisích a jejich doporučení vzala v potaz i minulá rada města, kdy schválila záměr připravit projekt pro multifunkční dům, bylo zpracováno zadání, byl projekčně připraven stávající stav, byla vypsána veřejná soutěž, vybrána firma, která by studii zpracovala. Minulá rada města však na svém posledním jednání již smlouvu s firmou neuzavřela s odkazem na to, že by to mělo posvětit až nové vedení. Po téměř ročním tichu přišel narychlo materiál do komise rozvoje, kde místostarosta Ing. Šimíček představil SVÉ zadání studie Staré školy, avšak v úplně jiné podobě, která nebyla dříve v komisích diskutována, navíc uvedl, že jde o hotový dokument, který předloží radě města. Nekvalitně a nedostatečně zpracovaný text, který někteří členové komise rozvoje přirovnali ke slohové práci žáka 1. stupně ZŠ, najdete na www. zmenaprostramberk.cz. Komise většinově toto zadání kriticky odmítla s tím, že je potřeba zadání tak zásadního projektu specifikovat kvalitněji, podrobněji, šířeji a především odborněji, ne amatérsky na půl strany A4. Rada města doporučení komise nebrala v potaz a přesto tuto slohovku schválila jako závazný dokument, DISKUSE SE NEPŘIPOUŠTÍ !!!
Dr. David Plandor, zastupitel za Změnu pro Štramberk - NEZÁVISLÍ
1. 09. 2019

Bereme na vědomí = bezobsažná fráze

Bylo by velice zajímavé vědět,kdo z politiků vymyslel mimo jiné,že i na vznesení kreativních návrhů,podnětů,nebo požadavků na řešení problémů a nešvarů je možné volenými orgány k řešení těchto konkrétních požadavků přijmout usnesení se závěrem„bereme na vědomí“.Zastávám názor,že by se měli případným podnětem, návrhem,nebo nešvarem volené orgány podrobně zabývat a podat na tyto skutečnosti konkrétní a jasnou odpověď s návrhem jakéhokoliv řešení a ne odbýt věc přijetím nic neříkajícího až alibismem zavánějícího usnesení ve znění „bereme na vědomí“.Přijetí jiného znění usnesení by vyžadovalo od těchto volených orgánů aktivní přístup k věci vycházející z určitého stupně důvtipu a vynalézavosti, patřičné erudice a pokud existuje v tomto směru absence,nebo nechuť něco řešit a potřeba svou nečinnost obhájit,tak se přijme usnesení se závěrem „vzali na vědomí“.V souvislosti s výše uvedeným konstatuji,že tato bezobsažná fráze je velice blízká i Radě města Štramberka. Zákon o obcích říká, že zastupitelé města nevyjímaje těch, kteří jsou zastoupeni v orgánech města,mají za povinnost hájit zájmy obce a jejich občanů.Jsou zde pro občany a ne naopak.A jak to vypadá v oblasti dodržování právních předpisů našim městským úřadem?! přes sebevědomé proklamace některých členů vedení města o znalostech zákonů vztahujících se k samosprávě obce docházelo a dochází v této oblasti k libovůli, a vzhledem k tomu i k rušení a nápravě vydaných rozhodnutí města Štramberka rozhodnutím krajského úřadu,což určitě nesvědčí o kvalitně odváděné práci.Úlohou konstruktivní opozice je mimo jiné také hodnotit činnost rady města resp.dalších obecních orgánů(starosty obce či obecního úřadu) v samostatné působnosti a požadovat za pochybení jednotlivců jejich osobní odpovědnost.
Mgr.Dušan Krajčír - zastupitel za ZPŠ-NEZÁVISLÍ
15. 08. 2019

Vladane, bal se, za týden končíš!!!

Tak nějak mohla znít věta tajemníka necelý týden po tom, co rada města účelově změnila organizační strukturu úřadu. Ta znamenala především zrušení obsazené pozice referenta kultury, sportu a volného času Mgr. Vladanem Jílkem. Změna spočívala v návratu před rok 2017, kdy se většina politického zastoupení shodla na tom, že přetížená pozice vedoucí oddělení kultury, sportu a volného času a cestovního ruchu bude po letech kritiky konečně smysluplně rozdělena na úsek kultury, sportu a volného času a úsek cestovního ruchu. Toto rozdělení silně podporovala místní ODS a na jednání ji mj. zastupoval současný místostarosta Ing. Šimíček. Proto mě velmi udivilo, že se najednou za jeho spoluvlády město nesmyslně vrací zpět. Nejprve jsem se domníval, že asi při našem jednání nutně musel být někdo pod vlivem omamných látek, záhy jsem ale pochopil. Staronová pozice vedoucí oddělení byla cílová stanice vyšlapané cestičky, podobně jako zpívá ve své písni Daniel Landa. Tatínek vyšlapal dceři cestičku navzdory svému přesvědčení o smysluplnosti této pozice. Nemám nic proti paní Bc. Valné rozené Šimíčkové a přeji ji v této nelehké pozici hodně štěstí. Panu Mgr. Vladanu Jílkovi děkuji jménem minulého vedení města a řady občanů za jeho poctivou a velmi kvalitní práci pro město, kterou na jedné z mých posledních rad města ocenil také pan Josef Marek, t. č. kronikář města. Pan Jílek přinesl do Štramberské kultury konečně úroveň, důstojnost a profesionální vystupování. Přinášel nové nápady, kvalitní programy, nekradl a nebál se říkat pravdu a stát si za ní, což mu současné vedení nedarovalo. Rada města se účelově, překotně a nepředvídatelně zbavuje odborníků. Namísto toho vedení protěžuje své politické či rodinné kandidáty. Kdo bude další?
Dr. David Plandor, vítěz voleb za ZPŠ - NEZÁVISLÍ
5. 08. 2019

8. měsíců poté…

Uplynulo 8 měsíců co se koaliční zastupitelé sami zvolili do vedení města. Přitom jejich vyzdvihované přednosti, jako např. znalosti chodu úřadu apod., z minulých let s konfrontaci s jejich konáním za těch 8 měsíců se mi jeví, a nejen mně, spíš jako negativum se snahou vrátit vše zpět před rok 2014 a pokračovat do té doby v zajetých, dnes již vyjetých kolejích. Znalost zákona o účetnictví není všelék pro kvalitní výkon funkce úspěšného starosty a také zastávám názor, že město není existenčně-zaopatřovací ústav založený na familiární bázi. V této oblasti se mi nelíbí, že máme ve vedení města dvě uvolněné funkce a k tomu i tajemníka, který přešel do této funkce po neúspěšném angažmá ve volbách a dočasném povolebním zařazení na funkci projekt. manažera, až se úspěšně dočkal svého jmenování na tajemníka MÚ. No budiž, je to plně v kompetenci Ing. Hlávkové. A co je na této situaci zarážející? Především to, že Ing. Hlávková z titulu funkce starosty úkoluje tajemníka nad rámec jeho funkčních povinnosti v tak důležitých oblastech, jako jsou dotace a investice. Na úkolování má Ing. Hlávková právo. Ovšem tyto úkoly spadájí plně do gesce Ing. Šimíčka jako místostarosty. Tím zde vzniká určitá disproporce v plnění svých povinnosti za co je kdo placen. Navíc je Ing. Šimíček ustanovený RM pouze jako místopředseda povodňové komise z 6-ti zřízených. Vzhledem k výše uvedenému by bylo pro město finančně prospěšnější za stávající situace(obsazena funkce tajemníka a vytýčen směr jeho úkolování) zrušit uvolněnou funkci místostarosty, zařadit ji jako neuvolněnou a zřídit funkci projekt. manažera. Závěrem dodávám, že ve většině obcí, na které se koalice odvolávala pro zvýšení odměn radním a zastupitelům, jsou uvolněné pouze dvě funkce bez existence tajemníka, nebo jedna uvolněná funkce a tajemník.
Mgr. Dušan Krajčír - zastupitel za Změnu pro Štramberk - NEZÁVISLÍ
11. 07. 2019

Hlasují jako ovce, Socha jásá ?!

Neuvěřitelná ignorace ze strany koaličních zastupitelů provázela červnové zasedání zastupitelstva. Zástupce vládnoucích stran totiž nezajímá obsah návrhů usnesení, ale hlasují podle toho, kdo je předkládá. Zastupitelé opozičních stran ZPŠ – NEZÁVISLÍ a KSČM přednesli celou řadu konstruktivních návrhů na doplnění akcí pro akční plán města na roky 2019-2022 jak s předstihem při jeho tvorbě, tak formou doplnění před zasedáním zastupitelstva. Opozice tak pracuje proaktivně nikoli pouze kriticky. Dle našeho názoru je však vnímána pouze jako iniciátor, tvůrce nápadů, z nichž si pak koalice vybere, co se jí hodí, namísto toho, aby byly přijaty přínosné náměty formou kompromisu. Nakonec to vypadá tak, že co přednese jménem opozice Krajčír nebo Plandor nemá šanci, i kdyby to bylo sebelepší pro město. Naopak byl přednesen „akční plán“ Ing. Andreou Hlávkovou a koalice jej jednohlasně schválila, ač byla několikrát upozorněna opozicí, že předložený materiál není akčním plánem, a to proto, že neobsahuje jeho základní náležitosti (termíny, odpovědné osoby atd.). Opozice navrhovala přijmout usnesení, kdy aby se materiál nazval jako seznam akcí, to však koalice neschválila. Je neuvěřitelné, že ani jeden z koaličních zastupitelů neví, co to je akční plán a jak má vypadat, dokonce to neví ani tvůrce a předkladatel materiálu. Pozn. autora: Akční plán vznikl za vedení ZPŠ - NEZÁVISLÍ a byl překládán vždy včetně patřičných náležitostí. Jsem zklamán, že i někteří zastupitelé koalice, které nepovažuji za politikáře či aroganty, když neměli o obsahu ani páru, že se nad našimi urgencemi nepozastavili, nezeptali, a raději schválili NESMYSL. Lidi nebuďte ovce, hlásal guru před volbami, koho si ale vybral do týmu…?
Dr. David Plandor, zastupitel za ZPŠ - NEZÁVISLÍ
2. 07. 2019

ROVNÍ a ROVNĚJŠÍ?

V březnu 2019 schválila RM Štramberka nová pravidla pro vydávání ŠN, která jsme jako opozice kritizovali. Na zasedání ZM v březnu 2019 jsme chtěli přednést návrhy změn a doplnění těchto pravidel. Náš návrh v této věci nebyl koalicí přijat. V čl. X. bodě 9 výše citovaných pravidel je mimo jiného uvedeno …“uzávěrka příspěvků je zpravidla 16. den v měsíci. Uzávěrka prosincového vydání ŠN je 10. prosince. Při nedodržení termínu uzávěrky nebude příspěvek v daném vydání zveřejněn“! Tato pravidla upřesňující termín uzávěrky ŠN však zřejmě neplatí pro Ing. Hlávkovou, i když je sama, jako členka RM určitě schvalovala. Konkrétně se jedná o opakované reakce Ing. Hlávkové na příspěvky zastupitelů za ZPŠ -NEZAVISLÍ v daném vydání, které byly odeslány dle nových pravidel e-mailem do redakce ŠN jen několik málo hodin (někdy i minut) před vypršením termínu uzávěrky daného vydání. Z výše uvedeného se domnívám, že reakce Ing. Hlávkové na tyto příspěvky byly do redakce ŠN dodány až po termínu uzávěrky a i přesto byly zveřejněny v daném vydání, tedy v rozporu s novými pravidly. Nejde mi o to, jak dotyčná reaguje, je to její názor. Závažnější je ta skutečnost, že v tomto směru nedodržuje vlastní stanovená pravidla. Možná se to někomu jeví v tomto případě banální. Já to však vidím v případě veřejného funkcionáře působícího v pozici zastupitele, starosty, člena RM a člena redakční rady ŠN jako hrubé pochybení ve svém konání. A čeho se bojí koalice, když mnou předložený návrh na 5. zasedání ZM ohledně zveřejňování zápisu ze zasedání ZM na webových stránkách pro veřejnost nebyl koalicí podpořen, aniž by byl kýmkoliv z koalice verbálně rozporován, kromě nedůvodně záporného prohlášení na GDPR Ing. Škrabala? Necháme se překvapit okamžitou reakcí s komentářem, nebo to bude v souladu s novými pravidly?
Mgr. Dušan Krajčír – zastupitel za ZPŠ - NEZÁVISLÍ
10. 06. 2019

Koupaliště zavřeme - krok profesionála nebo alibismus neschopného?

V uplynulých dnech se dozvídáme, že areál koupaliště na Libotíně bude pro letošní sezónu uzavřen. Důvodem je havarijní stav, probíhající stavba vodovodu a kanalizace v blízkém okolí a nevalné klimatické podmínky. Nejednoho Štramberáka to zvedlo ze židle a není čemu se divit. Především je podivné, že komise správy majetku dostala téma k řešení mimo program na jednání až dne 20.5.2019, tedy cca měsíc před otevřením koupaliště pro veřejnost, v době, kdy mají začít přípravy areálu na sezónu. Proč se uvedený problém neřešil ihned po zimě, která údajně napáchala nejvíc škody na obkladech? Profesionál řeší problém až ve chvíli, kdy mu teče do bot? Ostatní argumenty jsou chabé, zvláště když meteorologové nejsou schopni spolehlivě předpovědět, jaké bude počasí zítra, natož dopředu na tři měsíce. Ač komise jasně doporučila provést opravu, rada města toto nereflektovala a rozhodla koupaliště uzavřít. Příliš jsem nepoužíval nástroj kritiky minulého vedení jako argument, bral jsem situaci vždy tak, že se každý ve vedení města snaží o maximum a ne všechno se vždy povede. Když jsem si přečetl vyjádření Ing. Hlávkové v médiích a na webu města, že za situaci kolem koupaliště může minulé vedení města, pro které údajně nebylo koupaliště prioritou, dovolím si silně oponovat. Prioritou Změny pro Štramberk bylo od prvního programu doteď především uvážlivé plánování akcí, jejich kvalitní příprava a realizace s ohledem na minimální ovlivnění provozní sezóny. Toto jsme dokázali na provozu Trúby během rekonstrukce. Aktuální krok považuji za velmi špatný a argumenty za slabé a řešitelné. Problémy s kvalitou provedení rekonstrukce jsou zde od samého počátku a byli to lidé ze stejného sdružení, které vládne městu dnes, kteří kvalitu neuhlídali a nenapravili. Za doby Změny pro Štramberk ve vedení města se vždy podařilo koupaliště zprovoznit, každý rok se do areálu či technologie investovalo několik stovek tisíc korun, aby byl provozuschopný a v souladu s bezpečnostními předpisy. Díky iniciativě Změny pro Štramberk vznikla v minulém volebním období studie areálu jako podklad pro projekci, uvažovalo se koncepčně i s ohledem na budování vodovodu, který by měl významně pomoci v provozování koupaliště. Z uvedeného vyplývá, že Libotín pro nás byl prioritou. Uvažovali jsme koncepčně v širších souvislostech a v návaznosti akcí. Takto jsme postupovali i s Národním sadem, hřbitovem a dalšími projekty, které jsou město zásadní, mají být kvalitně připraveny namísto šití horkou jehlou. Začít s přípravou projektu pro koupaliště v době, kdy se má napouštět, je vrchol amatérismu. Navíc pokud by se měla rekonstrukce připravit a realizovat pořádně, bude koupaliště uzavřeno i v sezóně příští. Je úsměvná kritika minulého vedení, kdy zodpovědnost za správu koupaliště měl místostarosta Ing. Škrabal, kterého si nyní zvolili do nejvyššího vedení města jako tajemníka, a většinu v radě města měly strany současné koalice. Nejlepší obranou je útok, který má skrýt neschopnost, neoperativnost a hrubé zanedbání ze strany současného místostarosty Ing. Šimíčka, který má správu koupaliště v gesci. Změna pro Štramberk vyzývá město, aby provozovateli restaurace po dobu uzavření koupaliště odpustilo nájem, neboť je zřejmé, že pouze letní provoz vydělá na ztrátový zbytek roku.
Za Změnu pro Štramberk – NEZÁVISLÍ přeje pěkné léto se zahradní sprchou Ing. David Plandor, Ph.D., zastupitel
10. 04. 2019 Vážení občané,
 • na 4. zasedání zastupitelstva města dne 20.3.2019 jsme s podporou některých členů koalice prosadili úkol vypracovat „projektový záměr“ ke koupi objektu Palárny a přilehlých pozemků s termínem dokončení v červnu 2019,
 • koalice nám nepodpořila náš návrh na projednání problematiky Štramberských novinek. Cílem bylo projednat nová pravidla pro vydávání ŠN (včetně složení redakční rady ŠN), které přijala rada města v březnu 2019 bez konzultace s opozicí z pozice nabyté moci,
 • zastupitel za ZPŠ - NEZÁVISLÍ Lumír Jašek předložil návrh na zařazení vypracování projektové dokumentace „Dokončení vodovodu a kanalizace Libotín“, což bylo zastupitelstvem většinově přijato. Může se tak pokračovat v záměru připojit i další obyvatele Libotína, které nepokryl dotační projekt.
 • nebyl přijat náš návrh na zveřejňování zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Do příštího zasedání bude zapracován do Jednacího řádu zastupitelstva a předložen ke schválení,
 • jsme rádi, že byl konečně zahájen provoz sběrného dvora, jehož vybudování jsme měli ve volebním programu pro období 2014-2018, kdy tato stavba byla ukončena již v říjnu 2018. Mrzí nás, že jsme jako iniciátoři nemohli dát otevření této stavby slavnostní ráz (byli jsme koalicí odstaveni z vedení města), což by si tato stavba jako služba pro občany Štramberka určitě zasloužila,
 • nezapomínáme na naše voliče a náš volební program v oblasti snížení poplatků za komunální odpad pro děti do 18 let a seniory, které chceme také navíc osvobodit od poplatků za psy. Tento návrh, který jsme předložili na zasedání ZM při schvalování rozpočtu na rok 2019 a nebyl koalici podpořen, předložíme znovu k projednání v koalici a budeme žádat o jejich podporu.
2. 04. 2019 Na web-stránkách města je zveřejněno, že rada města (dále RM) schválila dne 5.3.2019 svým vnitřním nařízením č.01/2019 nová pravidla pro vydávání Štramberských novinek (dále jen ŠN). Také byla schválená nová redakční rada ve složení dva zaměstnanci úřadu a uvolněný zastupitel - starostka. Mimo jiné, nová pravidla v článku V. bod 4. znějí, cituji: „V případě kritického příspěvku má kritizovaná strana právo na zveřejnění odpovědi. Reakce na odpověď kritizované strany již zveřejňovány nebudou z důvodu vleklých diskusí, popř. osobních útoků na stránkách novinek“. Ptám se - komu to pravidlo vyhovuje? Opozici, která má právo na kritiku, určitě NE. Je to poněkud zvláštní pohled na oblast řešení kritických názorů ve ŠN dle nových pravidel. Výsledný efekt kritické připomínky ukončují nová pravidla vyjádřením kritizovaného subjektu ať je jakékoliv a hotovo. Nevidím žádný důvod, pokud se vede jakákoliv věcná, konstruktivní diskuse v rovině slušnosti, tuto jakkoliv omezovat. Při uplatňovaní tkz. „nového pravidla“, v duchu výše uvedeného čl. V. bod 4 , ohledně řešení kritických připomínek ve ŠN, mám osobně v tomto směru nedobré zkušenosti z 90-let v možností následné obhajoby kritiky. K zamyšlení zůstává fakt, proč i v tomto případě, kdy se projednával vnitřní předpis městského zpravodaje, byli zástupci opozice mimo hru. Co teď zbývá opozici? No jediné a to přednést své stanovisko i ve ŠN, které v každém ohledu v dané situaci vyzní jenom jako kritika. V nové redakční radě je také uvolněný člen zastupitelstva ve funkci starosty – námět k diskusi, nebo kritice? To v minulém volebním období nebylo. Výše uvedené má podporu i ostatních zastupitelů za ZPŠ-NEZÁVISLÍ a zvážujeme navrhnout oblast ŠN vyhradit do působnosti zastupitelstva.
12. 03. 2019 Vážení občané, mnozí jistě pamatujete, že jste byli poslední dva roky informováni o úspěších Štramberka v soutěži o historické město roku, v soutěži hodnocení kvality péče o historické památky a jejich propojení na další oblasti společenského života, v soutěži, která přinášela městu reklamu a povědomí na úrovní celé republiky. V letošním roce byl Štramberk opět přihlášen, avšak nikde ani vidu ani slechu, jak vlastně dopadl. Pravda je krutá… Vlna úspěchu Štramberka je pryč. Nepostoupil. Kde se stala chyba? Zmizela Trúba nebo památky pod ní? Už se o ně tak dobře nepečuje? Jsou silnější soupeři či krásnější města? Nejspíše ne! Tak proč se Štramberk neprosadil tak jako v posledních 2 letech alespoň mezi 14 finalistů, když byl dva roky po sobě dravým adeptem na metu nejvyšší??? Odpovědí může být vícero, zcela evidentní je ale, že zásadní problém je v absenci umění prodat kvality našeho malebného městečka, absenci kvalit, které byly před volbami kritizovány především směrem k bývalému starostovi. Proč byl pod vždy jeho vedením obhajoby v soutěži Štramberk na vrcholu hodnocení a v hledáčku novinářů nechávám na zvážení. Pokud něco kritizuji, měl bych předvést lepší výkon. Malé zadostiučinění pro nás, hůře však pro Štramberk.
5. 03. 2019 Vážení občané,
 • naši zastupitelé a další členové Změny pro Štramberk-NEZAVISLÍ se aktivně zapojili do komisí rady města. V komisi rozvoje, investic a dopravy iniciovali vypracování projektového záměru ve vztahu opětovného nabytí objektu Palárny do majetku města a tento projektový záměr byl většinově členy komise RM schválen,
 • na komisi RM správy majetku, regenerace jsme předložili návrh na doplnění jednacího řádu komisí ohledně zpětné vazby v tomto znění: „Předseda komise na každém zasedání informuje členy komise o stanoviskách rady města k přijatým usnesením komise, vzneseným stanoviskám, připomínkám, návrhům a námětům přednesenými na jednání komise jednotlivými členy“.
 • na 4. zasedání zastupitelstva města bude podán návrh na projednání týkající se zápisu z jednání zastupitelstva města v tomto znění: „Zastupitelstvo města schvaluje zveřejňování „Zápisu z průběhu zasedání zastupitelstva města“ na webových stránkách města pro veřejnost a to se zpětnou platností od 1. zasedání zastupitelstva města. Zápis ze zasedání zastupitelstva města bude na webových stránkách města pro veřejnost uveřejněn do 5 -ti dnů po splnění zákonné podmínky, kdy musí být zápis ze zasedání zastupitelstva k dispozici na obecním úřadě.
 • na 4. zasedání zastupitelstva města dne 20.3.2019 bude za Změnu pro Štramberk – NEZÁVISLÍ předložen návrh na zpracování projektové dokumentace na dokončení vodovodu a kanalizace Libotín s cílem rozšířit zásobování vodou a odkanalizování ostatních lokalit, které nebyly součástí dotovaného projektu.
2. 03. 2019 Vážení občané, radou města byla schválena nová pravidla vydávání Štramberských novinek, proč vznikla právě teď a z jakého důvodu není tajemstvím. Co Změnu nezabije, to ji posílí, jen se obávám, že některé příspěvky mohou na čtenáře působit humorně, obzvlášť když je budeme muset po 1800 znacích přerušit a začít znovu, ovšem tentokráte slovy někoho jiného. Za období 2014-2018 nebyl redakcí ŠN odmítnut žádný příspěvek k publikaci, a to ani při opakovaných reakcích. Nikdy nebyl důvod cokoli zpřísňovat ani omezovat. Nyní však omezení jsou a dokonce si redakční rada vyhrazuje právo příspěvek nezveřejnit, důvod se přeci vždy najde. Uvidíme, zda opoziční sextet dostane svůj koncertní prostor nebo bude umlčen. A nyní již k naší činnosti za poslední měsíc:
 • Pravidla pro odškodnění občanů ovlivněných odstřely v lomu Kotouč jsme předložili komisi životního prostředí a byla projednána taktéž s vedením města. Pravidla budou dopracována a předložena zastupitelstvu města ke schválení. Žádosti bude následně taktéž schvalovat zastupitelstvo města. V této naší iniciativě budeme nadále pokračovat a hledat podporu u všech zastupitelů města, o dalším postupu Vás budeme informovat.
 • Tak jak probíhaly v minulém volebním období schůzky s občany Štramberka se zástupci Změny pro Štramberk -NEZAVISLÍ, hodláme pokračovat i v tomto volebním období. První setkání za hojné účasti již proběhlo dne 22.2.2019 v restauraci Na koupališti s občany Libotína. Děkujeme všem za účast, podporu a podněty pro naši další práci, které z tohoto setkání vzešly. Hodláme Vás nadále informovat o dění ve městě a našich aktivitách, všem Vám děkujeme za projevenou podporu.
22. 02. 2019 Náš zastupitel Libor Krajčír se zúčastnil 2denního školení zastupitelů ve Frýdku Místku ve dnech 21. - 22.2.2019.
16. 02. 2019 Proces řešení kompenzací projevů odstřelů, který jsme zahájili v minulém volebním období, byl završen podáním našeho návrhu na odškodnění obyvatel. Dne 1.2.2019 byl zaslán vedení města k projednání kompletní návrh pravidel pro rozdělování příspěvků majitelům nemovitostí ovlivněných trhacími pracemi v lomu Kotouč. V rozpočtu města je pro tento účel pro rok 2019 vyčleněno 500 tis. Kč. Zde najdete kompletní text a přílohu, budeme Vás informovat o dalším postupu v celé věci.
Vzhledem k výbornému hospodaření bývalého vedení města v loňském roce vznikl přebytek rozpočtu ve výši necelých 7 mil. Kč. V souvislosti s plněním našeho volebního programu jsme 11.2.2019 podali vedení města návrhy na užití těchto prostředků pro realizaci v tomto pořadí priorit:
 1. V souladu se strategickým plánem navrhujeme realizaci obnovy hřbitova,
 2. V souladu se strategickým plánem realizaci obnovy Národního sadu,
 3. V souladu se strategickým plánem koupě objektu Palárny.
Na jednání komise investic a rozvoje Rady města Štramberka konané dne 11.2.2019 nám bylo sděleno, že je již kompletně připraven projekt na světelnou signalizaci přechodu Štramberk-Bařiny k realizaci, a proto bude z naší strany doplněn seznam alternativního využití 7 mil. Kč i o tuto investiční akci.
V záležitostech plnění zákonných náležitostí dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a v souladu s jednacím řádem zastupitelstva jsme upozornili a podali konstruktivní návrhy na odstranění nedostatků vyhotovení zápisu ze zasedání ZM. Na podnět občanů jsme podali návrh Radě města na neodkladné řešení řádného značení neudržovaných úseků chodníků, což nebylo v souladu s nařízením města č. 1/2011 o udržování místních komunikací a chodníků. Tak jak jsme slíbili ve Štramberských novinkách po ustavujícím zasedání zastupitelstva, zahájili jsme jednání s poslanci parlamentu ČR s našimi podněty k přijetí zákona o přímé volbě starostů, primátorů a hejtmanů, který je již projednáván v parlamentu, s odůvodněním „zabránit zákulisním dohodám“ při povolebním vyjednávání.
Při druhém pokusu koalice prosadila plošné navýšení odměn radním, zastupitelům, předsedům výborů a komisí, naopak opět nepodpořila náš návrh na zachování stávající výše odměn se stanovením systému ročního hodnocení funkcionářů na základě prokazatelných aktivit.
12. 02. 2019 Dne 12.2.2019 se naši dva zastupitelé - Dušan Krajčír a David Plandor zúčastnili školení zastupitelů na Ministerstvu vnitra. Všichni naši zastupitelé budou seznámeni s podanými informacemi.
16. 01. 2019 Vážení občané, pro ty, kteří nesledují jednání zastupitelstva města (dále jen ZM) osobně nebo ze záznamu na webových stránkách města, přinášíme touto cestou jako opoziční strana Změna pro Štramberk-Nezávislí stručný přehled z jednání ZM, naše aktivity a postoje k některým projednávaným otázkám. Nejprve bychom chtěli deklarovat, že veškeré naše aktivity považujeme za konstruktivní a smysluplné v souladu s naším volebním programem. Podařilo se nám opravit a doplnit Jednací řád ZM předložený koalicí o prodloužení lhůty pro dodání materiálu zastupitelům, které budou projednávány, a to na 7 dnů před jednáním ZM, povinnost předkladatele návrhu tento podrobně odprezentovat před projednáním či možnost vyžádání přestávky k poradě zastupitelů před hlasováním apod. Dále se nám podařilo prosadit proti návrhu koalice konečnou verzi povrchu hřiště u základní školy, která je levnější a univerzální včetně případné demontáže. Jelikož nám bylo až na poslední chvíli den před konáním ustavujícího ZM koalicí e-mailem oznámeno, že nám nabízejí členství ve finančním a kontrolním výboru, nebyli jsme schopni na tuto nabídku v tak krátkém čase reagovat. Na 2. jednaní ZM jsme zpracovali podklady pro obsazení kontrolního výboru, kdy nám koalice schválila pouze 2 členy. I přes prvotní výzvy, abychom si kontrolní výbor obsadili, KDU-ČSL navrhla svého člena. Ve finančním výboru již pro ZPŠ slíbené místo nezbylo!? V záležitosti léta slibovaného vybudování vodovodu a kanalizace na Libotíně, kdy jsme od našeho vstupu na politickou scénu jako jediní spolu s osadním výborem Libotín iniciovali a prosazovali konečně jeho realizaci, lze konstatovat, že bylo schváleno přijetí dotace a práce by měly být zahájeny v měsíci březnu 2019. V souladu s naším volebním programem jsme zpracovali a předložili návrh na snížení poplatků za komunální odpad o 50% pro občany starší 65 let a děti do 18 let a zrušení poplatků za psa pro osoby starší 65 let. Oba naše návrhy koalice nepodpořila, ač byly kvalitně zpracovány a schváleny ministerstvem vnitra. Veřejně jsme vyzvali starostku Ing. Andreu Hlávkovou, aby zrušila výběrové řízení na funkci tajemníka úřadu s tím, aby tato funkce nebyla obsazována a finanční náklady vyčleněné na tuto funkci použity jiným způsobem např. na personální posílení dlouhodobě poddimenzovaných technických služeb či úseku investic. Náš návrh odmítla. Provedli jsme detailní analýzu u podobně velkých měst či úřadů a jsme toho názoru, že na počet obyvatel Štramberka při dvou uvolněných funkcích (starosta a místostarosta) je další manažerská funkce obrovským přepychem, sami jsme preferovali výkon funkce tajemníka starostou, což se osvědčilo, zvláště pak, když má město uzavřeny smlouvy na poskytování řady služeb např. právních, kontrolních, revizních či finančních. Budeme mít tři generály, ale bez vojáků… Je však zřejmé, že i tentokráte jde v souladu s politickou kulturou porevolučních garnitur o politickou trafiku dohodnutou již po volbách, a proto jméno nového tajemníka překvapením nebude. Velice nás překvapil návrh koalice přednesený Ing. Andreou Hlávkovou na zvýšení odměn pro zastupitele, radní, předsedy výborů a komisí téměř o 100%. Změna pro Štramberk-Nezavislí vychází z toho, že v minulém volebním období byl napříč politickým spektrem snížen počet zastupitelů mimo jiné i s cílem snížit mandatorní výdaje. Nesouhlasíme s paušálním navýšením odměn a naopak jsme pro motivační ocenění těch aktivních a schopných, proto jsme navrhli ponechání výše odměn v původní výši a stanovení systému ročního hodnocení funkcionářů na základě prokazatelných aktivit. Přesně tímto způsobem to již funguje pro členy komisí a výborů. Ani toto nebylo koalicí podpořeno. Návrh koalice na zvýšení odměn nebyl zatím díky opozičním zastupitelům ze Změny pro Štramberk-Nezávislí a KSČM schválen. Velice zajímavá byla dle našeho názoru obhajoba (spíše nářky) tohoto koaličního návrhu na zvýšení odměn zastupitelem koalice Mgr. Buzkem Petrem – možno zhlédnout na video záznamu z jednání 2. ZM v čase 1 hod. 19 min. 30s. Je přinejmenším zarážející, že KDU-ČSL, tedy strana, která stojí na podpoře mladých rodin a seniorů, odmítla naše zmíněné návrhy, které by ulehčily rozpočtům těchto lidí, ale zároveň vehementně usilovala o zvýšení odměn za to, že pracují v radě města a v zastupitelstvu. Proč se takto chovají, necháme na zvážení vám, obyvatelům města. Koalice také nepředložila plán investičních (a záchovných) akcí na rok 2019, naopak v rozpočtu řada akcí zapracována byla. Požadovali jsme, aby rozpočet na rok 2019 obsahoval dostatečný komentář k jednotlivým položkám tak, aby byl transparentní a pochopitelný pro zastupitele, kteří jej schvalují a především pro občany. Přes projednání finančním výborem či radou města tak zůstává řada položek bez obsahové konkretizace finančních nákladů a nikomu kromě opozice to nevadí.
15. 11. 2018Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Štramberka konaného dne 14. 11. 2018 za nebývalé vysoké účasti občanů, nezbylo pro vítěznou stranu ZPŠ-NEZÁVISLÍ ani jedno místo v orgánech města. Koalice navrhla jako svého kandidáta na funkci starosty Ing. Andreu Hlávkovou a na funkci místostarosty Ing. Václava Šimíčka. Na místa dalších radních Mgr. Petra Buzka , Ing. Mojmíra Kramoliše, Ing. Vojtěcha Monsporta. Tito koalicí navržení kandidáti byli zvoleni do svých funkcí nejmenší možnou většinou hlasů!! Pro toto vedení města hlasovali zastupitelé koalice Mgr. Petr Buzek, Ing. Tomáš Halamík, Bc. Věra Hanzlíková, Ing. Andrea Hlávková, pan Tomáš Dostál, Ing. Mojmír Kramoliš, Ing. Vojtěch Monsport a Ing. Václav Šimíček. Proti tomuto vedení města hlasovali zastupitelé pan Jaroslav Baďura, Mgr. Milan Hanzelka, pan Lumír Jašek, Mgr. Dušan Krajčír, Ing. Libor Krajčír, Ing. Ivana Perglová a Ing. David Plandor, Ph.D. Nejvíce hlasů získala s podporou 3 zastupitelů za ZPŠ-NEZÁVISLÍ úplně nová tvář v komunální politice za ODS na post předsedy finančního výboru Ing. Tomáš Halamík.
Změna pro Štramberk vznikla v r. 2014 jako protiváha politických subjektů SNK, ODS a KDU-ČSL, které v našem městě nepřetržitě vládly od r. 1994 až do r. 2014, kdy se do vedení města dostala po vítězných volbách Změna pro Štramberk. Stoupající oblíbenost Změny pro Štramberk u občanů a voličů Štramberka, se ukázala i ve volbách v r.2018 získáním rekordních 39,05 % hlasů. Další pokračování vítězné strany ve vedení města a jeho orgánech bylo ukončeno utvořením povolební koalice tvořené politickými subjekty, které tady společně vládly od r. 1994 až do r. 2014, no a máme je tu znova. Na post místostarosty a některých postů členů finančního výboru máme zvolené dokonce komunální politické veterány. Počkejme si ještě na to, jaká bitva se svede o post tajemníka, jestli to bude nová tvář koalice, nebo se posílí řady komunálních politických veteránů.
Máme velikou radost z osobní a také verbální podpory občanů, která vyzněla na ustavujícím zasedání zastupitelstva města ve prospěch našeho kandidáta na funkci starosty Ing. Davida Plandora Ph.D., lídra Změny pro Štramberk-NEZÁVISLÍ a za to Vám mockrát děkujeme. Slibujeme Vám vážení občané a voliči, že Vaši důvěru v nás vloženou nezklameme, budeme dále konstruktivně pracovat na splnění našeho volebního programu z opozice i když to bude zřejmě k velkopanskému a arogantnímu chování koalice složitější. Po ustavujícím zasedáni ZM konaného dne 14.11.2018 je pro občany Štramberka již naprosto jasné KDO JE KDO a pro příští volby jasná varianta, že pokud se na politické scéně neobjeví nový polit. subjekt budeme mít v příštích komunálních volbách možnost volit buď Změnu pro Štramberk- NEZÁVISLÍ nebo současnou koalici i kdyby se takto jako koalice před příštími volbami neprezentovala. Jenom je třeba se zbavit pocitu znechucení nebo jak jsme taky slyšeli i nejmírnějších výrazů jako „Zhnusení“ z povolební situace, která vznikla vytvořenou koalici. Změna pro Štramberk-Nezávislí bude nadále upřímně a nezištně na politické scéně s cílem v příštích volbách dosáhnout takového volebního výsledku, abychom se nemuseli ostatním politickým subjektům k dosažení většiny nedůstojně podbízet, ale důstojně nabízet.
Z reakce občanů na ustavujícím zastupitelstvu ZM pro nás vyvstal konkrétně praktický příklad toho, že občané již svým vědomím a potřebami předběhli jim nabízenou legislativní normu platnou pro komunálních volby tak jak je v současné době praktikována. Východiskem z toho je přímá volba starosty a posílení jeho pravomocí. Slibujeme, že oslovíme vítěze voleb i v jiných regionech, kteří byli utvořenými koalicemi vyřazeni z podílu na vedení města s postoupením praktických poznatků a zkušeností poslancům PČR napříč politickým spektrem k podpoře zákona o přímé volbě starostů, primátorů a hejtmanů. Dle našich informací je zákon o přímé volbě starostů, primátorů a hejtmanů ve druhém kole připomínkového řízení s odůvodněním „zabránit zákulisním dohodám“. Jsme přesvědčení, vážení voliči, že tento zákon bude do příštích voleb v r. 2022 již v platnosti. Budeme se snažit tomu v maximální míře přispět.
6. 10. 2018Vážení voliči, milí Štramberáci, velmi Vám děkujeme za Vaši podporu ve volbách, je to pro nás obrovská pocta a motivace k další práci. Získali jsme 39,05%, což je ještě mírně více než v roce 2014. Mandát zastupitele získalo 6 našich kandidátů - David Plandor, Libor Krajčír, Lumír Jašek, Milan Hanzelka, Dušan Krajčír a Jaroslav Baďura. O dalším postupu v jednání o koalici Vás budeme informovat.
5. 10. 2018Vysílání Změnovize - Jak maximálně podpořit ZPŠ - NEZÁVISLÉ ve volbách
30. 9. 2018Vysílání Změnovize - Desatero nejvýznamnějších bodů volebního programu pro 2018-2022
28. 9. 2018Děkujeme všem občanům, kteří se zúčastnili našich schůzí, získali jsme připomínky, které jsou pro nás cenné v plnění našeho programu.
27. 9. 2018V těchto dnech dorazily do Vašich schánek naše Štramberské změnovinky, pokud by někdo nedostal a měl zájem, volejte nebo pište viz záložka "Kontakt", doručíme Vám prostřednictvím našich kandidátů
24. 9. 2018Zveme všechny občany na setkání se Změnou - již tento čtvrtek 27.9.2018 v 18 h v restauraci Dallas
23. 9. 2018

Programové desatero ZPŠ pro období 2018-2022

 1. Moderní technické služby
 2. Kvalitní individuální výuka v ZŠ
 3. Snížení či odpuštění poplatků seniorům a dětem
 4. Záchytné parkoviště pro turisty
 5. Navrácení Palárny městu
 6. STOP prohloubení lomu a kompenzace
 7. Vodovod a kanalizace Libotín
 8. Obnova Národního sadu a hřbitova
 9. Vyšší bezpečnost
 10. Každoroční opravy cest a chodníků
Celý program najdete v záložce "Program 2018"
17. 9. 2018Zveme všechny občany na setkání se Změnou - již tento pátek začínáme na náměstí ve Staré škole v 18 h, v sobotu v restauraci na Libotíně v 18 h a v neděli na fotbalovém hřišti na Bařinách v 15 h
12. 9. 2018Politika je vážná věc ;-) Začínáme zvesela a představujeme Vám náš volební song 2018 (lze zapnout i titulky)
5. 9. 2018Již za měsíc tj. 5. a 6.10.2018 budou volby do obecních zastupitelstev. V sekci kandidáti Vám představujeme naše tažné koně pro období 2018-2022.
1. 9. 2018Naše nejmladší kandidátka ve Štramberku pro období 2018-2022
.
25. 8. 2018Naše webové stránky byly upraveny do responzivního designu, kvalita zobrazení textu by tak měla být také na mobilech a tabletech.
15. 8. 2018V sekci "Plnění programu 2014" najdete naše úspěchy v realizaci volebního programu a dalších záležitostí v období 2014-2018.
30. 7. 2018ZPŠ podalo svou kandidátku do komunálních voleb 2018. Opět se budeme ucházet o Vaše hlasy. Postupně Vám budeme prezentovat naše úspěchy ve stávajícím volebním období a naše cíle v letech 2018-2022
19. 6. 2018ZPŠ prosazuje do změny územního plánu zařazení plochy (DS) parkoviště na Novojičínské dle následujícího nákresu (autor D.Plandor). Toto místo nelze zastavět rodinnnými domy z důvodu vedení vysokého napětí. Předpokládá se obklopení zelení (OZ), nebude tedy pohledově exponováno z Trúby. Máme jasnou vizi, jak turisty zachytit na okraji města a následně jim zajistit kyvadlovou dopravu do centra města. ZPŠ deklaruje, že nepodpoří parkoviště pro turisty na Pískovně, kde byla slibována klidová zóna pro rodinné bydlení.

1. 6. 2018Připravujeme setkání ZPŠ s občany v restauraci na koupališti na Libotíně na čtvrtek 21.6.2018 v 17h - proběhne diskuse s Vámi nad požadavky Vašeho okrsku!
20. 5. 2018Není jisté, zda bude projekt vodovodu a kanalizace na Libotíně podpořen dotací. ZPŠ podpoří tuto akci i v případě, že by město dotaci nezískalo, tedy i za cenu financování formou úvěru.
10. 4. 2018Připravujeme setkání ZPŠ s občany v ZUŠ na Bařinách na středu 23.5.2018 v 17h - proběhne diskuse s Vámi nad požadavky Vašeho okrsku!
28. 3. 2018Připravujeme setkání ZPŠ s občany v Domě dětí a mládeže na Palárně na úterý 24.4.2018 v 17h - proběhne diskuse s Vámi nad požadavky Vašeho okrsku!
15. 3. 2018ZM schválilo návrh ZPŠ na úpravu jednacího řádu zastupitelstva - oficiální možnost vystoupení občana k projednávanému bodu. Tuto pravomoc občana náš starosta praktikoval od počátku volebního období, ale v prosinci na zasedání byla rozporována s tím, že v minulém volebním období byla tato možnost až v závěru zasedání - po ukončení programu a hlasování.
15. 3. 2018Zastupitelstvo města schválilo návrh radního Jaroslava Baďury(ZPŠ) na zpracování nové vizuální identity města - loga a jeho další aplikaci. Tento záměr jednomyslně podpořila i komise CR a podnikání.
7. 3. 2018Na základě návrhu ZPŠ schválila rada města zadání zpracování studie využití budovy Staré školy jako multifunkčního domu - MÚ, knihovny a navazujících služeb pro občany.
15. 2. 2018Setkání s občany v Dallase v pátek 9.2.2018 proběhlo za účasti zástupců Změny pro Štramberk - Mgr. Milana Hanzelky, Mgr. Dušana Krajčíra, Karla Turka, Eduarda Pustky pod vedením předsedy Ing. Davida Plandora, Ph.D. Děkujeme všem občanům okrsku, kteří přišli, za příjemnou diskusi nad aktuálními tématy a podporu do další práce.
25. 1. 2018Připravujeme setkání s občany v Dallase na pátek 9.2.2018 - proběhne prezentace řešení požadavků z minulé schůze a diskuse s Vámi nad požadavky Vašeho okrsku!
16. 1. 2018Zástupci Kotouče po roce a půl souhlasí s návrhem našeho starosty Dr. Davida Plandora na kompenzaci projevů odstřelů! Zápis z jednání najdete zde.
13. 12. 2017Návrh Změny pro Štramberk na zakoupení objektu Palárny do majetku města neprošla! Budeme dál jednat a hledat řešení na důstojný kulturní dům!
06. 12. 2017Změna pro Štramberk jako jediná partaj v zastupitelstvu jednohlasně zamítla prohloubení lomu Kotouč o 100m! Děkujeme za podporu našeho návrhu zastupitelům z ostatních stran a sdružení a občanům za velký zájem.
25. 1. 2017Návrh ZPŠ (Ing. Jana Marka) na snížení ceny za parkovací karty prošel! Cena bude pro občany 600Kč/rok. Děkujeme radním za podporu!
25. 1. 2017Připravujeme setkání s občany na náměstí - proběhne prezentace návrhů na úpravu parkovacího systému Ing. Janem Markem!
14. 12. 2016Zastupitelstvo schválilo návrh ZPŠ na snížení počtu zastupitelů města Štramberka pro období 2018-2022 na 15 - slíbený bod našeho volebního programu!
14. 12. 2016Zastupitelstvo zřídilo na návrh ZPŠ osadní výbor pro místní část Libotín - aktivní občané jdou vítáni!
14. 12. 2016Zastupitelstvo zařadilo na návrh Jaroslava Baďury naprojektování zastavovacího semaforu pro nebezpečný přechod na Bařinách do investičních akcí na rok 2017!
14. 12. 2016Rada města na vlastní návrh Ing. Davida Plandora udělila úkol zajistit studii využití budovy Staré školy na náměstí!
20. 6. 2016Zastupitel za ZPŠ Eduard Pustka připravuje s aktivními občany z Libotína osadní výbor - dle zákona o obcích se jeho předseda účastní zasedání zastupitelstva a má vliv na rozvoj dané lokality
15. 5. 2016Třetí setkání ZPŠ s občany (především Bařiňáky) se uskuteční 8.6.2016 v ZUŠ Bařiny v 17hod. - těšíme se na diskusi s Vámi!
12. 2. 2016Druhé setkání ZPŠ s občany se uskuteční 17.3.2016 v restauraci na koupališti Libotín v 17hod. - přijďte s námi diskutovat!
1. 12. 2015První setkání ZPŠ s občany se uskuteční 10.12.2015 v restauraci Dallas v 17hod. - přijďte s námi diskutovat!
23. 9. 2015Schválen první akční plán města Štramberka v historii - další bod programu splněn!
15. 8. 2015ZPŠ (Ing. arch. Tůmová) pracuje na koncepci budovy staré školy jako multifunkčního domu - umístění MÚ, navazujících služeb pro občany, sídla neziskových organizací!
24. 6. 2015Zastupitelstvo schválilo plán rozvoje města v letech 2015-2018 s cílem rozpracování do akčního plánu!
25. 3. 2015Zastupitelstvo schválilo náš návrh na zrušení poplatku ze vstupného. Bude platit od roku 2016! - jeden z bodů programu splněn!
2. 2. 2015ZPŠ se pravidelně cca. 1x měsíčně schází k diskusi nad volebním programem!
10. 11. 2014Starostou města se stal leader ZPŠ Ing. David Plandor, místostarostou Ing. Oldřich Škrabal!
30. 10. 2014Výsledkem vyjednávání je poměrné zastoupení v radě města (ZPŠ 3, SNK 2, ODS 1, KDU-ČSL 1)!
13. 10. 2014Jako vítěz voleb jsme již iniciovali vyjednávání s ostatními stranami s podílem v zastupitelstvu. O průběhu Vás budeme informovat!
11. 10. 2014Zvítězili jsme ve volbách se ziskem téměř 37% hlasů a získali 9 mandátů v zastupitelstvu. Je to Vaše zásluha, děkujeme!!!
24. 9. 2014Naše stránky dnes dosáhly 1000 návštěv.
19. 9. 2014Srdečně Vás zveme na naši akci. Pozvánka zde.
7. 9. 2014Vytvořena stránka sdružení na facebooku a podpora facebooku na webu - nyní již můžete nyní přidávat "To se mi líbí"
5. 9. 2014Nainstalovány první ušaté bannery ve Štramberku - na Dallase, nad Palárnou u Milana Hanzelky, pod náměstím u Petra Tůmy, naproti hotelu Roubenka u Martina Sigmunda
25. 8. 2014Spuštěn tento web - www.zmenaprostramberk.cz
11. 8. 2014Zaregistrována naše kandidátka na MÚ v Kopřivnici