Vítáme Vás na stránkách
Změna pro Štramberk - NEZÁVISLÍ

"Změna nespadne z nebe!

22. 02. 2019 Náš zastupitel Libor Krajčír se zúčastnil 2denního školení zastupitelů ve Frýdku Místku ve dnech 21. - 22.2.2019.
16. 02. 2019 Proces řešení kompenzací projevů odstřelů, který jsme zahájili v minulém volebním období, byl završen podáním našeho návrhu na odškodnění obyvatel. Dne 1.2.2019 byl zaslán vedení města k projednání kompletní návrh pravidel pro rozdělování příspěvků majitelům nemovitostí ovlivněných trhacími pracemi v lomu Kotouč. V rozpočtu města je pro tento účel pro rok 2019 vyčleněno 500 tis. Kč. Zde najdete kompletní text a přílohu, budeme Vás informovat o dalším postupu v celé věci.
Vzhledem k výbornému hospodaření bývalého vedení města v loňském roce vznikl přebytek rozpočtu ve výši necelých 7 mil. Kč. V souvislosti s plněním našeho volebního programu jsme 11.2.2019 podali vedení města návrhy na užití těchto prostředků pro realizaci v tomto pořadí priorit:
 1. V souladu se strategickým plánem navrhujeme realizaci obnovy hřbitova,
 2. V souladu se strategickým plánem realizaci obnovy Národního sadu,
 3. V souladu se strategickým plánem koupě objektu Palárny.
Na jednání komise investic a rozvoje Rady města Štramberka konané dne 11.2.2019 nám bylo sděleno, že je již kompletně připraven projekt na světelnou signalizaci přechodu Štramberk-Bařiny k realizaci, a proto bude z naší strany doplněn seznam alternativního využití 7 mil. Kč i o tuto investiční akci.
V záležitostech plnění zákonných náležitostí dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a v souladu s jednacím řádem zastupitelstva jsme upozornili a podali konstruktivní návrhy na odstranění nedostatků vyhotovení zápisu ze zasedání ZM. Na podnět občanů jsme podali návrh Radě města na neodkladné řešení řádného značení neudržovaných úseků chodníků, což nebylo v souladu s nařízením města č. 1/2011 o udržování místních komunikací a chodníků. Tak jak jsme slíbili ve Štramberských novinkách po ustavujícím zasedání zastupitelstva, zahájili jsme jednání s poslanci parlamentu ČR s našimi podněty k přijetí zákona o přímé volbě starostů, primátorů a hejtmanů, který je již projednáván v parlamentu, s odůvodněním „zabránit zákulisním dohodám“ při povolebním vyjednávání.
Při druhém pokusu koalice prosadila plošné navýšení odměn radním, zastupitelům, předsedům výborů a komisí, naopak opět nepodpořila náš návrh na zachování stávající výše odměn se stanovením systému ročního hodnocení funkcionářů na základě prokazatelných aktivit.
12. 02. 2019 Dne 12.2.2019 se naši dva zastupitelé - Dušan Krajčír a David Plandor zúčastnili školení zastupitelů na Ministerstvu vnitra. Všichni naši zastupitelé budou seznámeni s podanými informacemi.
16. 01. 2019 Vážení občané, pro ty, kteří nesledují jednání zastupitelstva města (dále jen ZM) osobně nebo ze záznamu na webových stránkách města, přinášíme touto cestou jako opoziční strana Změna pro Štramberk-Nezávislí stručný přehled z jednání ZM, naše aktivity a postoje k některým projednávaným otázkám. Nejprve bychom chtěli deklarovat, že veškeré naše aktivity považujeme za konstruktivní a smysluplné v souladu s naším volebním programem. Podařilo se nám opravit a doplnit Jednací řád ZM předložený koalicí o prodloužení lhůty pro dodání materiálu zastupitelům, které budou projednávány, a to na 7 dnů před jednáním ZM, povinnost předkladatele návrhu tento podrobně odprezentovat před projednáním či možnost vyžádání přestávky k poradě zastupitelů před hlasováním apod. Dále se nám podařilo prosadit proti návrhu koalice konečnou verzi povrchu hřiště u základní školy, která je levnější a univerzální včetně případné demontáže. Jelikož nám bylo až na poslední chvíli den před konáním ustavujícího ZM koalicí e-mailem oznámeno, že nám nabízejí členství ve finančním a kontrolním výboru, nebyli jsme schopni na tuto nabídku v tak krátkém čase reagovat. Na 2. jednaní ZM jsme zpracovali podklady pro obsazení kontrolního výboru, kdy nám koalice schválila pouze 2 členy. I přes prvotní výzvy, abychom si kontrolní výbor obsadili, KDU-ČSL navrhla svého člena. Ve finančním výboru již pro ZPŠ slíbené místo nezbylo!? V záležitosti léta slibovaného vybudování vodovodu a kanalizace na Libotíně, kdy jsme od našeho vstupu na politickou scénu jako jediní spolu s osadním výborem Libotín iniciovali a prosazovali konečně jeho realizaci, lze konstatovat, že bylo schváleno přijetí dotace a práce by měly být zahájeny v měsíci březnu 2019. V souladu s naším volebním programem jsme zpracovali a předložili návrh na snížení poplatků za komunální odpad o 50% pro občany starší 65 let a děti do 18 let a zrušení poplatků za psa pro osoby starší 65 let. Oba naše návrhy koalice nepodpořila, ač byly kvalitně zpracovány a schváleny ministerstvem vnitra. Veřejně jsme vyzvali starostku Ing. Andreu Hlávkovou, aby zrušila výběrové řízení na funkci tajemníka úřadu s tím, aby tato funkce nebyla obsazována a finanční náklady vyčleněné na tuto funkci použity jiným způsobem např. na personální posílení dlouhodobě poddimenzovaných technických služeb či úseku investic. Náš návrh odmítla. Provedli jsme detailní analýzu u podobně velkých měst či úřadů a jsme toho názoru, že na počet obyvatel Štramberka při dvou uvolněných funkcích (starosta a místostarosta) je další manažerská funkce obrovským přepychem, sami jsme preferovali výkon funkce tajemníka starostou, což se osvědčilo, zvláště pak, když má město uzavřeny smlouvy na poskytování řady služeb např. právních, kontrolních, revizních či finančních. Budeme mít tři generály, ale bez vojáků… Je však zřejmé, že i tentokráte jde v souladu s politickou kulturou porevolučních garnitur o politickou trafiku dohodnutou již po volbách, a proto jméno nového tajemníka překvapením nebude. Velice nás překvapil návrh koalice přednesený Ing. Andreou Hlávkovou na zvýšení odměn pro zastupitele, radní, předsedy výborů a komisí téměř o 100%. Změna pro Štramberk-Nezavislí vychází z toho, že v minulém volebním období byl napříč politickým spektrem snížen počet zastupitelů mimo jiné i s cílem snížit mandatorní výdaje. Nesouhlasíme s paušálním navýšením odměn a naopak jsme pro motivační ocenění těch aktivních a schopných, proto jsme navrhli ponechání výše odměn v původní výši a stanovení systému ročního hodnocení funkcionářů na základě prokazatelných aktivit. Přesně tímto způsobem to již funguje pro členy komisí a výborů. Ani toto nebylo koalicí podpořeno. Návrh koalice na zvýšení odměn nebyl zatím díky opozičním zastupitelům ze Změny pro Štramberk-Nezávislí a KSČM schválen. Velice zajímavá byla dle našeho názoru obhajoba (spíše nářky) tohoto koaličního návrhu na zvýšení odměn zastupitelem koalice Mgr. Buzkem Petrem – možno zhlédnout na video záznamu z jednání 2. ZM v čase 1 hod. 19 min. 30s. Je přinejmenším zarážející, že KDU-ČSL, tedy strana, která stojí na podpoře mladých rodin a seniorů, odmítla naše zmíněné návrhy, které by ulehčily rozpočtům těchto lidí, ale zároveň vehementně usilovala o zvýšení odměn za to, že pracují v radě města a v zastupitelstvu. Proč se takto chovají, necháme na zvážení vám, obyvatelům města. Koalice také nepředložila plán investičních (a záchovných) akcí na rok 2019, naopak v rozpočtu řada akcí zapracována byla. Požadovali jsme, aby rozpočet na rok 2019 obsahoval dostatečný komentář k jednotlivým položkám tak, aby byl transparentní a pochopitelný pro zastupitele, kteří jej schvalují a především pro občany. Přes projednání finančním výborem či radou města tak zůstává řada položek bez obsahové konkretizace finančních nákladů a nikomu kromě opozice to nevadí.
15. 11. 2018Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Štramberka konaného dne 14. 11. 2018 za nebývalé vysoké účasti občanů, nezbylo pro vítěznou stranu ZPŠ-NEZÁVISLÍ ani jedno místo v orgánech města. Koalice navrhla jako svého kandidáta na funkci starosty Ing. Andreu Hlávkovou a na funkci místostarosty Ing. Václava Šimíčka. Na místa dalších radních Mgr. Petra Buzka , Ing. Mojmíra Kramoliše, Ing. Vojtěcha Monsporta. Tito koalicí navržení kandidáti byli zvoleni do svých funkcí nejmenší možnou většinou hlasů!! Pro toto vedení města hlasovali zastupitelé koalice Mgr. Petr Buzek, Ing. Tomáš Halamík, Bc. Věra Hanzlíková, Ing. Andrea Hlávková, pan Tomáš Dostál, Ing. Mojmír Kramoliš, Ing. Vojtěch Monsport a Ing. Václav Šimíček. Proti tomuto vedení města hlasovali zastupitelé pan Jaroslav Baďura, Mgr. Milan Hanzelka, pan Lumír Jašek, Mgr. Dušan Krajčír, Ing. Libor Krajčír, Ing. Ivana Perglová a Ing. David Plandor, Ph.D. Nejvíce hlasů získala s podporou 3 zastupitelů za ZPŠ-NEZÁVISLÍ úplně nová tvář v komunální politice za ODS na post předsedy finančního výboru Ing. Tomáš Halamík.
Změna pro Štramberk vznikla v r. 2014 jako protiváha politických subjektů SNK, ODS a KDU-ČSL, které v našem městě nepřetržitě vládly od r. 1994 až do r. 2014, kdy se do vedení města dostala po vítězných volbách Změna pro Štramberk. Stoupající oblíbenost Změny pro Štramberk u občanů a voličů Štramberka, se ukázala i ve volbách v r.2018 získáním rekordních 39,05 % hlasů. Další pokračování vítězné strany ve vedení města a jeho orgánech bylo ukončeno utvořením povolební koalice tvořené politickými subjekty, které tady společně vládly od r. 1994 až do r. 2014, no a máme je tu znova. Na post místostarosty a některých postů členů finančního výboru máme zvolené dokonce komunální politické veterány. Počkejme si ještě na to, jaká bitva se svede o post tajemníka, jestli to bude nová tvář koalice, nebo se posílí řady komunálních politických veteránů.
Máme velikou radost z osobní a také verbální podpory občanů, která vyzněla na ustavujícím zasedání zastupitelstva města ve prospěch našeho kandidáta na funkci starosty Ing. Davida Plandora Ph.D., lídra Změny pro Štramberk-NEZÁVISLÍ a za to Vám mockrát děkujeme. Slibujeme Vám vážení občané a voliči, že Vaši důvěru v nás vloženou nezklameme, budeme dále konstruktivně pracovat na splnění našeho volebního programu z opozice i když to bude zřejmě k velkopanskému a arogantnímu chování koalice složitější. Po ustavujícím zasedáni ZM konaného dne 14.11.2018 je pro občany Štramberka již naprosto jasné KDO JE KDO a pro příští volby jasná varianta, že pokud se na politické scéně neobjeví nový polit. subjekt budeme mít v příštích komunálních volbách možnost volit buď Změnu pro Štramberk- NEZÁVISLÍ nebo současnou koalici i kdyby se takto jako koalice před příštími volbami neprezentovala. Jenom je třeba se zbavit pocitu znechucení nebo jak jsme taky slyšeli i nejmírnějších výrazů jako „Zhnusení“ z povolební situace, která vznikla vytvořenou koalici. Změna pro Štramberk-Nezávislí bude nadále upřímně a nezištně na politické scéně s cílem v příštích volbách dosáhnout takového volebního výsledku, abychom se nemuseli ostatním politickým subjektům k dosažení většiny nedůstojně podbízet, ale důstojně nabízet.
Z reakce občanů na ustavujícím zastupitelstvu ZM pro nás vyvstal konkrétně praktický příklad toho, že občané již svým vědomím a potřebami předběhli jim nabízenou legislativní normu platnou pro komunálních volby tak jak je v současné době praktikována. Východiskem z toho je přímá volba starosty a posílení jeho pravomocí. Slibujeme, že oslovíme vítěze voleb i v jiných regionech, kteří byli utvořenými koalicemi vyřazeni z podílu na vedení města s postoupením praktických poznatků a zkušeností poslancům PČR napříč politickým spektrem k podpoře zákona o přímé volbě starostů, primátorů a hejtmanů. Dle našich informací je zákon o přímé volbě starostů, primátorů a hejtmanů ve druhém kole připomínkového řízení s odůvodněním „zabránit zákulisním dohodám“. Jsme přesvědčení, vážení voliči, že tento zákon bude do příštích voleb v r. 2022 již v platnosti. Budeme se snažit tomu v maximální míře přispět.
6. 10. 2018Vážení voliči, milí Štramberáci, velmi Vám děkujeme za Vaši podporu ve volbách, je to pro nás obrovská pocta a motivace k další práci. Získali jsme 39,05%, což je ještě mírně více než v roce 2014. Mandát zastupitele získalo 6 našich kandidátů - David Plandor, Libor Krajčír, Lumír Jašek, Milan Hanzelka, Dušan Krajčír a Jaroslav Baďura. O dalším postupu v jednání o koalici Vás budeme informovat.
5. 10. 2018Vysílání Změnovize - Jak maximálně podpořit ZPŠ - NEZÁVISLÉ ve volbách
30. 9. 2018Vysílání Změnovize - Desatero nejvýznamnějších bodů volebního programu pro 2018-2022
28. 9. 2018Děkujeme všem občanům, kteří se zúčastnili našich schůzí, získali jsme připomínky, které jsou pro nás cenné v plnění našeho programu.
27. 9. 2018V těchto dnech dorazily do Vašich schánek naše Štramberské změnovinky, pokud by někdo nedostal a měl zájem, volejte nebo pište viz záložka "Kontakt", doručíme Vám prostřednictvím našich kandidátů
24. 9. 2018Zveme všechny občany na setkání se Změnou - již tento čtvrtek 27.9.2018 v 18 h v restauraci Dallas
23. 9. 2018

Programové desatero ZPŠ pro období 2018-2022

 1. Moderní technické služby
 2. Kvalitní individuální výuka v ZŠ
 3. Snížení či odpuštění poplatků seniorům a dětem
 4. Záchytné parkoviště pro turisty
 5. Navrácení Palárny městu
 6. STOP prohloubení lomu a kompenzace
 7. Vodovod a kanalizace Libotín
 8. Obnova Národního sadu a hřbitova
 9. Vyšší bezpečnost
 10. Každoroční opravy cest a chodníků
Celý program najdete v záložce "Program 2018"
17. 9. 2018Zveme všechny občany na setkání se Změnou - již tento pátek začínáme na náměstí ve Staré škole v 18 h, v sobotu v restauraci na Libotíně v 18 h a v neděli na fotbalovém hřišti na Bařinách v 15 h
12. 9. 2018Politika je vážná věc ;-) Začínáme zvesela a představujeme Vám náš volební song 2018 (lze zapnout i titulky)
5. 9. 2018Již za měsíc tj. 5. a 6.10.2018 budou volby do obecních zastupitelstev. V sekci kandidáti Vám představujeme naše tažné koně pro období 2018-2022.
1. 9. 2018Naše nejmladší kandidátka ve Štramberku pro období 2018-2022
.
25. 8. 2018Naše webové stránky byly upraveny do responzivního designu, kvalita zobrazení textu by tak měla být také na mobilech a tabletech.
15. 8. 2018V sekci "Plnění programu 2014" najdete naše úspěchy v realizaci volebního programu a dalších záležitostí v období 2014-2018.
30. 7. 2018ZPŠ podalo svou kandidátku do komunálních voleb 2018. Opět se budeme ucházet o Vaše hlasy. Postupně Vám budeme prezentovat naše úspěchy ve stávajícím volebním období a naše cíle v letech 2018-2022
19. 6. 2018ZPŠ prosazuje do změny územního plánu zařazení plochy (DS) parkoviště na Novojičínské dle následujícího nákresu (autor D.Plandor). Toto místo nelze zastavět rodinnnými domy z důvodu vedení vysokého napětí. Předpokládá se obklopení zelení (OZ), nebude tedy pohledově exponováno z Trúby. Máme jasnou vizi, jak turisty zachytit na okraji města a následně jim zajistit kyvadlovou dopravu do centra města. ZPŠ deklaruje, že nepodpoří parkoviště pro turisty na Pískovně, kde byla slibována klidová zóna pro rodinné bydlení.

1. 6. 2018Připravujeme setkání ZPŠ s občany v restauraci na koupališti na Libotíně na čtvrtek 21.6.2018 v 17h - proběhne diskuse s Vámi nad požadavky Vašeho okrsku!
20. 5. 2018Není jisté, zda bude projekt vodovodu a kanalizace na Libotíně podpořen dotací. ZPŠ podpoří tuto akci i v případě, že by město dotaci nezískalo, tedy i za cenu financování formou úvěru.
10. 4. 2018Připravujeme setkání ZPŠ s občany v ZUŠ na Bařinách na středu 23.5.2018 v 17h - proběhne diskuse s Vámi nad požadavky Vašeho okrsku!
28. 3. 2018Připravujeme setkání ZPŠ s občany v Domě dětí a mládeže na Palárně na úterý 24.4.2018 v 17h - proběhne diskuse s Vámi nad požadavky Vašeho okrsku!
15. 3. 2018ZM schválilo návrh ZPŠ na úpravu jednacího řádu zastupitelstva - oficiální možnost vystoupení občana k projednávanému bodu. Tuto pravomoc občana náš starosta praktikoval od počátku volebního období, ale v prosinci na zasedání byla rozporována s tím, že v minulém volebním období byla tato možnost až v závěru zasedání - po ukončení programu a hlasování.
15. 3. 2018Zastupitelstvo města schválilo návrh radního Jaroslava Baďury(ZPŠ) na zpracování nové vizuální identity města - loga a jeho další aplikaci. Tento záměr jednomyslně podpořila i komise CR a podnikání.
7. 3. 2018Na základě návrhu ZPŠ schválila rada města zadání zpracování studie využití budovy Staré školy jako multifunkčního domu - MÚ, knihovny a navazujících služeb pro občany.
15. 2. 2018Setkání s občany v Dallase v pátek 9.2.2018 proběhlo za účasti zástupců Změny pro Štramberk - Mgr. Milana Hanzelky, Mgr. Dušana Krajčíra, Karla Turka, Eduarda Pustky pod vedením předsedy Ing. Davida Plandora, Ph.D. Děkujeme všem občanům okrsku, kteří přišli, za příjemnou diskusi nad aktuálními tématy a podporu do další práce.
25. 1. 2018Připravujeme setkání s občany v Dallase na pátek 9.2.2018 - proběhne prezentace řešení požadavků z minulé schůze a diskuse s Vámi nad požadavky Vašeho okrsku!
16. 1. 2018Zástupci Kotouče po roce a půl souhlasí s návrhem našeho starosty Dr. Davida Plandora na kompenzaci projevů odstřelů! Zápis z jednání najdete zde.
13. 12. 2017Návrh Změny pro Štramberk na zakoupení objektu Palárny do majetku města neprošla! Budeme dál jednat a hledat řešení na důstojný kulturní dům!
06. 12. 2017Změna pro Štramberk jako jediná partaj v zastupitelstvu jednohlasně zamítla prohloubení lomu Kotouč o 100m! Děkujeme za podporu našeho návrhu zastupitelům z ostatních stran a sdružení a občanům za velký zájem.
25. 1. 2017Návrh ZPŠ (Ing. Jana Marka) na snížení ceny za parkovací karty prošel! Cena bude pro občany 600Kč/rok. Děkujeme radním za podporu!
25. 1. 2017Připravujeme setkání s občany na náměstí - proběhne prezentace návrhů na úpravu parkovacího systému Ing. Janem Markem!
14. 12. 2016Zastupitelstvo schválilo návrh ZPŠ na snížení počtu zastupitelů města Štramberka pro období 2018-2022 na 15 - slíbený bod našeho volebního programu!
14. 12. 2016Zastupitelstvo zřídilo na návrh ZPŠ osadní výbor pro místní část Libotín - aktivní občané jdou vítáni!
14. 12. 2016Zastupitelstvo zařadilo na návrh Jaroslava Baďury naprojektování zastavovacího semaforu pro nebezpečný přechod na Bařinách do investičních akcí na rok 2017!
14. 12. 2016Rada města na vlastní návrh Ing. Davida Plandora udělila úkol zajistit studii využití budovy Staré školy na náměstí!
20. 6. 2016Zastupitel za ZPŠ Eduard Pustka připravuje s aktivními občany z Libotína osadní výbor - dle zákona o obcích se jeho předseda účastní zasedání zastupitelstva a má vliv na rozvoj dané lokality
15. 5. 2016Třetí setkání ZPŠ s občany (především Bařiňáky) se uskuteční 8.6.2016 v ZUŠ Bařiny v 17hod. - těšíme se na diskusi s Vámi!
12. 2. 2016Druhé setkání ZPŠ s občany se uskuteční 17.3.2016 v restauraci na koupališti Libotín v 17hod. - přijďte s námi diskutovat!
1. 12. 2015První setkání ZPŠ s občany se uskuteční 10.12.2015 v restauraci Dallas v 17hod. - přijďte s námi diskutovat!
23. 9. 2015Schválen první akční plán města Štramberka v historii - další bod programu splněn!
15. 8. 2015ZPŠ (Ing. arch. Tůmová) pracuje na koncepci budovy staré školy jako multifunkčního domu - umístění MÚ, navazujících služeb pro občany, sídla neziskových organizací!
24. 6. 2015Zastupitelstvo schválilo plán rozvoje města v letech 2015-2018 s cílem rozpracování do akčního plánu!
25. 3. 2015Zastupitelstvo schválilo náš návrh na zrušení poplatku ze vstupného. Bude platit od roku 2016! - jeden z bodů programu splněn!
2. 2. 2015ZPŠ se pravidelně cca. 1x měsíčně schází k diskusi nad volebním programem!
10. 11. 2014Starostou města se stal leader ZPŠ Ing. David Plandor, místostarostou Ing. Oldřich Škrabal!
30. 10. 2014Výsledkem vyjednávání je poměrné zastoupení v radě města (ZPŠ 3, SNK 2, ODS 1, KDU-ČSL 1)!
13. 10. 2014Jako vítěz voleb jsme již iniciovali vyjednávání s ostatními stranami s podílem v zastupitelstvu. O průběhu Vás budeme informovat!
11. 10. 2014Zvítězili jsme ve volbách se ziskem téměř 37% hlasů a získali 9 mandátů v zastupitelstvu. Je to Vaše zásluha, děkujeme!!!
24. 9. 2014Naše stránky dnes dosáhly 1000 návštěv.
19. 9. 2014Srdečně Vás zveme na naši akci. Pozvánka zde.
7. 9. 2014Vytvořena stránka sdružení na facebooku a podpora facebooku na webu - nyní již můžete nyní přidávat "To se mi líbí"
5. 9. 2014Nainstalovány první ušaté bannery ve Štramberku - na Dallase, nad Palárnou u Milana Hanzelky, pod náměstím u Petra Tůmy, naproti hotelu Roubenka u Martina Sigmunda
25. 8. 2014Spuštěn tento web - www.zmenaprostramberk.cz
11. 8. 2014Zaregistrována naše kandidátka na MÚ v Kopřivnici